බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 258844 54.76% 5
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 179459 37.97% 3
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 21445 4.54% 0
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 10259 2.17% 0
බොදු ජන පෙරමුණ 688 0.15% 0
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 500 0.11% 0
එකසත් මහජන පක්ෂය 419 0.09% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 323 0.07% 0
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 41 0.01% 0

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 15952 52.51%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 11306 37.22%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2879 9.48%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 73 0.24%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 59 0.19%
බොදු ජන පෙරමුණ 55 0.18%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 35 0.12%
එකසත් මහජන පක්ෂය 5 0.02%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 0 0%

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - මහියංගනය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 34447 49.57%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 31159 44.84%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3622 5.21%
එකසත් මහජන පක්ෂය 74 0.11%
බොදු ජන පෙරමුණ 37 0.05%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 36 0.05%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 31 0.04%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 2 0%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 2 0%

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - වියළුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 17092 48.28%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 16639 47%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1076 3.04%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 380 1.07%
බොදු ජන පෙරමුණ 56 0.16%
එකසත් මහජන පක්ෂය 42 0.12%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 25 0.07%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 11 0.03%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 4 0.01%

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - පස්සර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 25691 59.49%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 13885 32.15%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 2346 5.43%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 947 2.19%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 103 0.24%
එකසත් මහජන පක්ෂය 56 0.13%
බොදු ජන පෙරමුණ 24 0.06%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 23 0.05%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 8 0.02%

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - බදුල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 22526 55.59%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 15023 37.07%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2251 5.56%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 366 0.9%
බොදු ජන පෙරමුණ 218 0.54%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 37 0.09%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 32 0.08%
එකසත් මහජන පක්ෂය 24 0.06%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 2 0%

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - හාලි ඇළ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 28486 57.45%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 17599 35.5%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2070 4.17%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 1167 2.35%
බොදු ජන පෙරමුණ 77 0.16%
එකසත් මහජන පක්ෂය 45 0.09%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 30 0.06%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 17 0.03%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 7 0.01%

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - ඌව-පරණගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 24636 54.6%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 17564 38.92%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2048 4.54%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 653 1.45%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 65 0.14%
බොදු ජන පෙරමුණ 38 0.08%
එකසත් මහජන පක්ෂය 30 0.07%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 22 0.05%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 4 0.01%

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - වැලිමඩ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 30086 56.03%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 20127 37.49%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2497 4.65%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 687 1.28%
බොදු ජන පෙරමුණ 99 0.18%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 69 0.13%
එකසත් මහජන පක්ෂය 42 0.08%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 33 0.06%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 2 0%

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - බණ්ඩාරවෙල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 33115 54.91%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 22618 37.5%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2642 4.38%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 1650 2.74%
බොදු ජන පෙරමුණ 53 0.09%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 49 0.08%
එකසත් මහජන පක්ෂය 46 0.08%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 34 0.06%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 5 0.01%

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - හපුතලේ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 26813 59.58%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 13539 30.09%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 2949 6.55%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1413 3.14%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 70 0.16%
එකසත් මහජන පක්ෂය 55 0.12%
බොදු ජන පෙරමුණ 31 0.07%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 28 0.06%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 7 0.02%