මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 138136 52.53% 3
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 110372 41.97% 2
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 13626 5.18% 0
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 227 0.09% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 211 0.08% 0
එකසත් මහජන පක්ෂය 137 0.05% 0
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 78 0.03% 0
නව සිහල උරුමය 31 0.01% 0
ජන සෙත පෙරමුණ 29 0.01% 0
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 14 0.01% 0

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 8503 49.17%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 7310 42.27%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1413 8.17%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 42 0.24%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 7 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 7 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 4 0.02%
නව සිහල උරුමය 3 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 1 0.01%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 0 0%

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය - බිබිල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 29867 51.63%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 25220 43.6%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2557 4.42%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 77 0.13%
එකසත් මහජන පක්ෂය 36 0.06%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 28 0.05%
නව සිහල උරුමය 9 0.02%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 6 0.01%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 5 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 4 0.01%

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය - මොණරාගල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 39432 51.91%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 32972 43.41%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3278 4.32%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 106 0.14%
එකසත් මහජන පක්ෂය 52 0.07%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 28 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 26 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 8 0.01%
නව සිහල උරුමය 5 0.01%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 5 0.01%

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය - වැල්ලවාය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 61527 54.99%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 43677 39.03%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 6378 5.7%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 101 0.09%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 51 0.05%
එකසත් මහජන පක්ෂය 45 0.04%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 38 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 16 0.01%
නව සිහල උරුමය 14 0.01%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 3 0%