කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 640743 53% 11
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 474063 39.21% 7
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 81391 6.73% 1
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 5238 0.43% 0
බොදු ජන පෙරමුණ 2137 0.18% 0
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 723 0.06% 0
අපේ ජාතික පෙරමුණ 497 0.04% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 463 0.04% 0
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 429 0.04% 0
එකසත් මහජන පක්ෂය 422 0.03% 0

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 11446 44.32%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 10867 42.08%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3087 11.95%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 279 1.08%
බොදු ජන පෙරමුණ 54 0.21%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 22 0.09%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 20 0.08%
එකසත් මහජන පක්ෂය 9 0.03%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 4 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 4 0.02%

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ- උතුර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 50571 80.03%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 10256 16.23%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1647 2.61%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 162 0.26%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 121 0.19%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 64 0.1%
එකසත් මහජන පක්ෂය 49 0.08%
බොදු ජන පෙරමුණ 45 0.07%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 23 0.04%
නව සම සමාජ පක්ෂය 18 0.03%

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ- මධ්‍යම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 79968 84.64%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 11489 12.16%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2109 2.23%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 209 0.22%
නව සම සමාජ පක්ෂය 105 0.11%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 86 0.09%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 78 0.08%
බොදු ජන පෙරමුණ 68 0.07%
එකසත් මහජන පක්ෂය 63 0.07%
ජන සෙත පෙරමුණ 25 0.03%

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - බොරැල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 28968 66.23%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 11842 27.08%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2282 5.22%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 284 0.65%
බොදු ජන පෙරමුණ 100 0.23%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 31 0.07%
ජන සෙත පෙරමුණ 26 0.06%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 23 0.05%
එකසත් මහජන පක්ෂය 23 0.05%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 13 0.03%

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ- නැගෙනහිර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 31450 65.44%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 12917 26.88%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2960 6.16%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 238 0.5%
බොදු ජන පෙරමුණ 169 0.35%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 99 0.21%
එකසත් මහජන පක්ෂය 23 0.05%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 21 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 21 0.04%
ජන සෙත පෙරමුණ 14 0.03%

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ- බස්නාහිර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 22060 80.11%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 4204 15.27%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 875 3.18%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 112 0.41%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 71 0.26%
බොදු ජන පෙරමුණ 36 0.13%
නව සම සමාජ පක්ෂය 28 0.1%
එකසත් මහජන පක්ෂය 11 0.04%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 10 0.04%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 5 0.02%

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - දෙහිවල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 28153 63.57%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 13273 29.97%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2366 5.34%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 204 0.46%
බොදු ජන පෙරමුණ 94 0.21%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 44 0.1%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 19 0.04%
නව සම සමාජ පක්ෂය 19 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 16 0.04%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 16 0.04%

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - රත්මලාන මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 26412 53.47%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 19203 38.88%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3217 6.51%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 214 0.43%
බොදු ජන පෙරමුණ 138 0.28%
නව සම සමාජ පක්ෂය 28 0.06%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 25 0.05%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 24 0.05%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 17 0.03%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 16 0.03%

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - කොළොන්නාව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 49196 53.72%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 35300 38.55%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 6159 6.73%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 293 0.32%
බොදු ජන පෙරමුණ 229 0.25%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 58 0.06%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 39 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 31 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 30 0.03%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 30 0.03%

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - කෝට්ටේ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 30247 54.16%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 20797 37.24%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 4075 7.3%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 327 0.59%
බොදු ජන පෙරමුණ 147 0.26%
ජන සෙත පෙරමුණ 25 0.04%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 23 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 21 0.04%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 20 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 16 0.03%

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - කඩුවෙල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 62136 47.25%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 56154 42.7%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 11971 9.1%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 564 0.43%
බොදු ජන පෙරමුණ 199 0.15%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 63 0.05%
ජන සෙත පෙරමුණ 52 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 46 0.03%
එකසත් මහජන පක්ෂය 41 0.03%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 31 0.02%

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - අවිස්සාවේල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 42895 49.36%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 39106 45%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 4346 5%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 172 0.2%
බොදු ජන පෙරමුණ 86 0.1%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 56 0.06%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 50 0.06%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 28 0.03%
එකසත් මහජන පක්ෂය 28 0.03%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 22 0.03%

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - හෝමාගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 66450 50.83%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 52336 40.03%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 10719 8.2%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 678 0.52%
බොදු ජන පෙරමුණ 207 0.16%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 71 0.05%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 41 0.03%
එකසත් මහජන පක්ෂය 31 0.02%
එකසත් සාම පෙරමුණ 27 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 24 0.02%

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - මහරගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 47049 47.74%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 41374 41.98%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 9001 9.13%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 584 0.59%
බොදු ජන පෙරමුණ 207 0.21%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 72 0.07%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 42 0.04%
ජන සෙත පෙරමුණ 31 0.03%
සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය 21 0.02%
එකසත් මහජන පක්ෂය 21 0.02%

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - කැස්බෑව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 65243 51.28%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 49637 39.01%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 11193 8.8%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 580 0.46%
බොදු ජන පෙරමුණ 224 0.18%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 71 0.06%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 59 0.05%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 31 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 24 0.02%
සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය 19 0.01%

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - මොරටුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 43665 48.49%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 40142 44.58%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 5384 5.98%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 420 0.47%
බොදු ජන පෙරමුණ 134 0.15%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 39 0.04%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 36 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 20 0.02%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 19 0.02%
නව සම සමාජ පක්ෂය 18 0.02%