ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 577004 47.13% 9
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 549958 44.92% 8
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 87880 7.18% 1
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 4706 0.38% 0
බොදු ජන පෙරමුණ 1664 0.14% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 693 0.06% 0
එකසත් මහජන පක්ෂය 415 0.03% 0
ජන සෙත පෙරමුණ 185 0.02% 0
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 184 0.02% 0
නව සම සමාජ පක්ෂය 141 0.01% 0

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 17859 44.85%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 17075 42.88%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 4401 11.05%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 321 0.81%
බොදු ජන පෙරමුණ 75 0.19%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 30 0.08%
ජන සෙත පෙරමුණ 9 0.02%
එකසත් මහජන පක්ෂය 9 0.02%
එකසත් සාම පෙරමුණ 6 0.02%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 5 0.01%

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - වත්තල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 51011 58.29%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 30743 35.13%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 5141 5.87%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 315 0.36%
බොදු ජන පෙරමුණ 77 0.09%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 55 0.06%
එකසත් මහජන පක්ෂය 41 0.05%
නව සම සමාජ පක්ෂය 10 0.01%
එකසත් සාම පෙරමුණ 7 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 6 0.01%

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - මීගමුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 48517 67.6%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 18928 26.37%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3902 5.44%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 221 0.31%
එකසත් මහජන පක්ෂය 37 0.05%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 35 0.05%
බොදු ජන පෙරමුණ 14 0.02%
නව සම සමාජ පක්ෂය 9 0.01%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 6 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 5 0.01%

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - කටාන මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 50393 48.79%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 45582 44.13%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 6662 6.45%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 297 0.29%
බොදු ජන පෙරමුණ 102 0.1%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 41 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 31 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 17 0.02%
නව සම සමාජ පක්ෂය 8 0.01%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 8 0.01%

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - දිවුලපිටිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 38471 49.01%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 35725 45.51%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3951 5.03%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 120 0.15%
බොදු ජන පෙරමුණ 76 0.1%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 49 0.06%
එකසත් මහජන පක්ෂය 21 0.03%
නව සම සමාජ පක්ෂය 7 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 7 0.01%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 5 0.01%

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - මීරිගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 41014 46.78%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 39794 45.39%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 6255 7.14%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 248 0.28%
බොදු ජන පෙරමුණ 106 0.12%
එකසත් මහජන පක්ෂය 38 0.04%
ජන සෙත පෙරමුණ 32 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 25 0.03%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 7 0.01%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 6 0.01%

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - මිනුවන්ගොඩ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 45898 47.16%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 43373 44.56%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 7400 7.6%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 291 0.3%
බොදු ජන පෙරමුණ 146 0.15%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 37 0.04%
නව සම සමාජ පක්ෂය 29 0.03%
එකසත් මහජන පක්ෂය 22 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 10 0.01%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 8 0.01%

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - අත්තනගල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 44926 47.29%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 42371 44.6%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 6973 7.34%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 327 0.34%
බොදු ජන පෙරමුණ 132 0.14%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 39 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 30 0.03%
නව සම සමාජ පක්ෂය 13 0.01%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 11 0.01%
එකසත් සාම පෙරමුණ 10 0.01%

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - ගම්පහ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 53901 50.32%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 42585 39.76%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 9754 9.11%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 356 0.33%
බොදු ජන පෙරමුණ 154 0.14%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 111 0.1%
එකසත් මහජන පක්ෂය 30 0.03%
නව සම සමාජ පක්ෂය 28 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 19 0.02%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 12 0.01%

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - ජා-ඇල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 51807 49.81%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 43051 41.39%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 8333 8.01%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 419 0.4%
බොදු ජන පෙරමුණ 104 0.1%
එකසත් මහජන පක්ෂය 34 0.03%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 24 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 17 0.02%
නව සම සමාජ පක්ෂය 14 0.01%
එකසත් සාම පෙරමුණ 8 0.01%

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - මහර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 54362 49.66%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 45446 41.52%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 8603 7.86%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 603 0.55%
බොදු ජන පෙරමුණ 194 0.18%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 104 0.1%
එකසත් මහජන පක්ෂය 31 0.03%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 10 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 9 0.01%
එකසත් සාම පෙරමුණ 7 0.01%

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - දොම්පේ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 44925 52.52%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 35390 41.37%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 4557 5.33%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 317 0.37%
බොදු ජන පෙරමුණ 103 0.12%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 93 0.11%
එකසත් මහජන පක්ෂය 32 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 30 0.04%
ජන සෙත පෙරමුණ 11 0.01%
එකසත් සාම පෙරමුණ 7 0.01%

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - බියගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 42759 46.67%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 41232 45%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 6742 7.36%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 444 0.48%
බොදු ජන පෙරමුණ 212 0.23%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 82 0.09%
එකසත් මහජන පක්ෂය 38 0.04%
ජන සෙත පෙරමුණ 16 0.02%
නව සම සමාජ පක්ෂය 7 0.01%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 6 0.01%

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - කැලණිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 31501 47.9%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 28323 43.07%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 5206 7.92%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 427 0.65%
බොදු ජන පෙරමුණ 169 0.26%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 31 0.05%
ජන සෙත පෙරමුණ 22 0.03%
එකසත් මහජන පක්ෂය 21 0.03%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 6 0.01%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 4 0.01%