කළුතර දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 338801 48.56% 5
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 310234 44.47% 4
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 38475 5.52% 1
බොදු ජන පෙරමුණ 5727 0.82% 0
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 1796 0.26% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 750 0.11% 0
අපේ ජාතික පෙරමුණ 349 0.05% 0
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 324 0.05% 0
එකසත් මහජන පක්ෂය 282 0.04% 0
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 96 0.01% 0

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 12824 46.49%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 11886 43.09%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2561 9.29%
බොදු ජන පෙරමුණ 131 0.47%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 105 0.38%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 38 0.14%
එකසත් මහජන පක්ෂය 10 0.04%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 6 0.02%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 4 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 3 0.01%

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය - පානදුර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 40809 46.62%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 39190 44.77%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 6253 7.14%
බොදු ජන පෙරමුණ 520 0.59%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 477 0.54%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 101 0.12%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 37 0.04%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 35 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 33 0.04%
ජන සෙත පෙරමුණ 11 0.01%

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය - බණ්ඩාරගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 53314 51.91%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 42069 40.96%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 6180 6.02%
බොදු ජන පෙරමුණ 455 0.44%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 340 0.33%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 130 0.13%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 61 0.06%
එකසත් මහජන පක්ෂය 32 0.03%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 27 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 12 0.01%

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය - හොරණ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 50024 54.26%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 36325 39.4%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 5037 5.46%
බොදු ජන පෙරමුණ 290 0.31%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 166 0.18%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 72 0.08%
එකසත් මහජන පක්ෂය 52 0.06%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 51 0.06%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 33 0.04%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 26 0.03%

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය - බුලත්සිංහල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 31612 52.24%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 26254 43.39%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2052 3.39%
බොදු ජන පෙරමුණ 219 0.36%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 121 0.2%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 55 0.09%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 35 0.06%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 35 0.06%
එකසත් මහජන පක්ෂය 32 0.05%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 15 0.02%

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය - මතුගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 38114 48.29%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 35267 44.68%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 4087 5.18%
බොදු ජන පෙරමුණ 953 1.21%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 159 0.2%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 78 0.1%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 73 0.09%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 35 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 35 0.04%
නව සම සමාජ පක්ෂය 19 0.02%

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය - කළුතර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 40837 46.78%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 39525 45.27%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 5775 6.61%
බොදු ජන පෙරමුණ 652 0.75%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 217 0.25%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 110 0.13%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 44 0.05%
එකසත් මහජන පක්ෂය 33 0.04%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 30 0.03%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 10 0.01%

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය - බේරුවල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 47987 54.94%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 33142 37.95%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3670 4.2%
බොදු ජන පෙරමුණ 2119 2.43%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 102 0.12%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 85 0.1%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 52 0.06%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 40 0.05%
එකසත් මහජන පක්ෂය 26 0.03%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 20 0.02%

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය - අගලවත්ත මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 38125 51.85%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 31731 43.15%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2860 3.89%
බොදු ජන පෙරමුණ 388 0.53%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 109 0.15%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 81 0.11%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 44 0.06%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 31 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 29 0.04%
නව සම සමාජ පක්ෂය 25 0.03%