ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 312518 50.07% 6
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 265180 42.48% 4
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 37778 6.05% 0
බොදු ජන පෙරමුණ 3041 0.49% 0
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 2967 0.48% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 1287 0.21% 0
එකසත් මහජන පක්ෂය 324 0.05% 0
අපේ ජාතික පෙරමුණ 294 0.05% 0
ජන සෙත පෙරමුණ 75 0.01% 0
නව සම සමාජ පක්ෂය 74 0.01% 0

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 15501 48.06%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 12839 39.8%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3465 10.74%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 190 0.59%
බොදු ජන පෙරමුණ 138 0.43%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 76 0.24%
එකසත් මහජන පක්ෂය 10 0.03%
නව සිහල උරුමය 6 0.02%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 5 0.02%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 4 0.01%

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - බලපිටිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 18237 50.58%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 14524 40.28%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2099 5.82%
බොදු ජන පෙරමුණ 867 2.4%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 191 0.53%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 63 0.17%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 18 0.05%
එකසත් මහජන පක්ෂය 14 0.04%
ජන සෙත පෙරමුණ 4 0.01%
නව සිහල උරුමය 3 0.01%

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - අම්බලන්ගොඩ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 26473 48.77%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 22671 41.77%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3532 6.51%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 1236 2.28%
බොදු ජන පෙරමුණ 160 0.29%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 104 0.19%
එකසත් මහජන පක්ෂය 29 0.05%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 21 0.04%
නව සම සමාජ පක්ෂය 7 0.01%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 4 0.01%

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - කරන්දෙණිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 27367 54.76%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 18796 37.61%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2588 5.18%
බොදු ජන පෙරමුණ 803 1.61%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 191 0.38%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 91 0.18%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 34 0.07%
එකසත් මහජන පක්ෂය 31 0.06%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 8 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 6 0.01%

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - බෙන්තර-ඇල්පිටිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 34275 52.7%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 26559 40.83%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3351 5.15%
බොදු ජන පෙරමුණ 412 0.63%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 195 0.3%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 113 0.17%
එකසත් මහජන පක්ෂය 42 0.06%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 25 0.04%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 5 0.01%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික ව්‍යාපාරය 3 0%

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - හිනිදුම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 39237 51.15%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 33999 44.32%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3020 3.94%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 109 0.14%
බොදු ජන පෙරමුණ 80 0.1%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 67 0.09%
එකසත් මහජන පක්ෂය 47 0.06%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 40 0.05%
නව සම සමාජ පක්ෂය 11 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 8 0.01%

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - බද්දේගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 36425 51.74%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 30029 42.65%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3406 4.84%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 120 0.17%
බොදු ජන පෙරමුණ 110 0.16%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 86 0.12%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 54 0.08%
එකසත් මහජන පක්ෂය 42 0.06%
නව සම සමාජ පක්ෂය 25 0.04%
ජන සෙත පෙරමුණ 21 0.03%

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - රත්ගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 29554 54.54%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 20869 38.51%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2928 5.4%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 479 0.88%
බොදු ජන පෙරමුණ 150 0.28%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 88 0.16%
එකසත් මහජන පක්ෂය 30 0.06%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 27 0.05%
ජන සෙත පෙරමුණ 10 0.02%
නව සම සමාජ පක්ෂය 6 0.01%

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - ගාල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 33798 57.61%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 19613 33.43%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 4777 8.14%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 141 0.24%
බොදු ජන පෙරමුණ 139 0.24%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 78 0.13%
එකසත් මහජන පක්ෂය 25 0.04%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 15 0.03%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 10 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 10 0.02%

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - අක්මීමන මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 33819 49.26%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 28902 42.1%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 5330 7.76%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 262 0.38%
බොදු ජන පෙරමුණ 112 0.16%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 91 0.13%
එකසත් මහජන පක්ෂය 30 0.04%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 25 0.04%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 19 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 7 0.01%

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - හබරාදුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 32017 55.23%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 22194 38.28%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3282 5.66%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 206 0.36%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 77 0.13%
බොදු ජන පෙරමුණ 70 0.12%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 30 0.05%
එකසත් මහජන පක්ෂය 24 0.04%
නව සම සමාජ පක්ෂය 11 0.02%
ලිබරල් පක්ෂය 3 0.01%