මාතර දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 250505 52.44% 5
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 186675 39.08% 3
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 35270 7.38% 0
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 521 0.11% 0
අපේ ජාතික පෙරමුණ 262 0.05% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 254 0.05% 0
එකසත් මහජන පක්ෂය 242 0.05% 0
එකසත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය 165 0.03% 0
ජන සෙත පෙරමුණ 94 0.02% 0
නව සිහල උරුමය 33 0.01% 0

මාතර දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 11647 48.41%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 8921 37.08%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3276 13.62%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 64 0.27%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 24 0.1%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 12 0.05%
එකසත් මහජන පක්ෂය 7 0.03%
නව සිහල උරුමය 5 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 4 0.02%
එකසත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය 4 0.02%

මාතර දිස්ත්‍රික්කය - දෙණියාය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 36532 51.4%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 30024 42.24%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 4070 5.73%
එකසත් මහජන පක්ෂය 70 0.1%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 55 0.08%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 39 0.05%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 31 0.04%
එකසත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය 24 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 21 0.03%
නව සිහල උරුමය 5 0.01%

මාතර දිස්ත්‍රික්කය - හක්මන මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 40128 60.31%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 21637 32.52%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3936 5.92%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 54 0.08%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 49 0.07%
එකසත් මහජන පක්ෂය 36 0.05%
එකසත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය 33 0.05%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 26 0.04%
ජන සෙත පෙරමුණ 23 0.03%
නව සිහල උරුමය 3 0%

මාතර දිස්ත්‍රික්කය - අකුරැස්ස මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 35582 51.82%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 25643 37.34%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 5358 7.8%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 59 0.09%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 41 0.06%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 29 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 25 0.04%
එකසත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය 22 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 16 0.02%
නව සිහල උරුමය 8 0.01%

මාතර දිස්ත්‍රික්කය - කඹුරුපිටිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 33643 57.56%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 20356 34.83%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3904 6.68%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 35 0.06%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 34 0.06%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 29 0.05%
එකසත් මහජන පක්ෂය 20 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 11 0.02%
එකසත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය 9 0.02%
නව සිහල උරුමය 2 0%

මාතර දිස්ත්‍රික්කය - දෙවිනුවර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 29565 53.04%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 21187 38.01%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 4711 8.45%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 68 0.12%
එකසත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය 24 0.04%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 23 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 20 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 17 0.03%
නව සිහල උරුමය 4 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 3 0.01%

මාතර දිස්ත්‍රික්කය - මාතර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 30832 47.09%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 28364 43.32%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 5910 9.03%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 84 0.13%
එකසත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය 40 0.06%
එකසත් මහජන පක්ෂය 37 0.06%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 23 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 18 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 8 0.01%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 8 0.01%

මාතර දිස්ත්‍රික්කය - වැලිගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 35044 51.76%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 28075 41.47%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 4105 6.06%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 155 0.23%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 41 0.06%
එකසත් මහජන පක්ෂය 30 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 24 0.04%
එකසත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය 9 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 8 0.01%
නව සිහල උරුමය 3 0%