හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 196980 53.84% 4
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 130433 35.65% 2
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 36527 9.98% 1
බොදු ජන පෙරමුණ 419 0.11% 0
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 385 0.11% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 287 0.08% 0
අපේ ජාතික පෙරමුණ 179 0.05% 0
එකසත් මහජන පක්ෂය 129 0.04% 0
ජන සෙත පෙරමුණ 97 0.03% 0
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 38 0.01% 0

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 8441 49.91%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 5955 35.21%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2401 14.2%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 64 0.38%
බොදු ජන පෙරමුණ 29 0.17%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 13 0.08%
එකසත් මහජන පක්ෂය 3 0.02%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 2 0.01%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 1 0.01%
එකසත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය 1 0.01%

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය - තංගල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 50697 55.84%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 28700 31.61%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 10842 11.94%
බොදු ජන පෙරමුණ 225 0.25%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 86 0.09%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 49 0.05%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 42 0.05%
එකසත් මහජන පක්ෂය 30 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 29 0.03%
එකසත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය 10 0.01%

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය - තිස්සමහාරාම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 63950 51.31%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 48184 38.66%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 12031 9.65%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 91 0.07%
බොදු ජන පෙරමුණ 73 0.06%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 63 0.05%
එකසත් මහජන පක්ෂය 39 0.03%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 36 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 22 0.02%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 14 0.01%

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය - මුල්කිරිගල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 42503 56.53%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 26429 35.15%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 5854 7.79%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 132 0.18%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 46 0.06%
බොදු ජන පෙරමුණ 46 0.06%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 41 0.05%
ජන සෙත පෙරමුණ 33 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 29 0.04%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 9 0.01%

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය - බෙලිඅත්ත මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 31389 53.85%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 21165 36.31%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 5399 9.26%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 104 0.18%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 56 0.1%
බොදු ජන පෙරමුණ 46 0.08%
එකසත් මහජන පක්ෂය 28 0.05%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 26 0.04%
ජන සෙත පෙරමුණ 13 0.02%
එකසත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය 6 0.01%