කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 247467 49.52% 5
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 227208 45.47% 4
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 18184 3.64% 0
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 2448 0.49% 0
බොදු ජන පෙරමුණ 1530 0.31% 0
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 739 0.15% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 570 0.11% 0
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 494 0.1% 0
එකසත් මහජන පක්ෂය 237 0.05% 0
අපේ ජාතික පෙරමුණ 234 0.05% 0

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 14472 48.6%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 12963 43.53%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2039 6.85%
බොදු ජන පෙරමුණ 110 0.37%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 104 0.35%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 32 0.11%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 29 0.1%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 4 0.01%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 4 0.01%
එකසත් මහජන පක්ෂය 4 0.01%

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - දැදිගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 30511 47.41%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 30495 47.39%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2765 4.3%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 144 0.22%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 138 0.21%
බොදු ජන පෙරමුණ 93 0.14%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 47 0.07%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 47 0.07%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 25 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 21 0.03%

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - ගලිගමුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 23663 48.72%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 22724 46.79%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1716 3.53%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 110 0.23%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 99 0.2%
බොදු ජන පෙරමුණ 73 0.15%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 60 0.12%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 32 0.07%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 27 0.06%
එකසත් මහජන පක්ෂය 16 0.03%

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - කෑගල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 25562 49.87%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 22643 44.18%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2587 5.05%
බොදු ජන පෙරමුණ 141 0.28%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 100 0.2%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 62 0.12%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 35 0.07%
එකසත් මහජන පක්ෂය 30 0.06%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 28 0.05%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 20 0.04%

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - රඹුක්කන මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 22447 48.23%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 21491 46.18%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2249 4.83%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 116 0.25%
බොදු ජන පෙරමුණ 88 0.19%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 43 0.09%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 29 0.06%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 21 0.05%
එකසත් මහජන පක්ෂය 11 0.02%
නව සිහල උරුමය 6 0.01%

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - මාවනැල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 37910 59.59%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 22446 35.28%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2282 3.59%
බොදු ජන පෙරමුණ 623 0.98%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 98 0.15%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 84 0.13%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 37 0.06%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 36 0.06%
එකසත් මහජන පක්ෂය 30 0.05%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 8 0.01%

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - අරණායක මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 19192 51.22%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 16457 43.92%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1250 3.34%
බොදු ජන පෙරමුණ 273 0.73%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 84 0.22%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 47 0.13%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 45 0.12%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 35 0.09%
එකසත් මහජන පක්ෂය 18 0.05%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 16 0.04%

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - යටියන්තොට මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 27123 49.44%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 25250 46.03%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 1139 2.08%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 997 1.82%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 100 0.18%
එකසත් මහජන පක්ෂය 39 0.07%
බොදු ජන පෙරමුණ 37 0.07%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 27 0.05%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 26 0.05%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 16 0.03%

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - රුවන්වැල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 26191 48.37%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 25993 48.01%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1250 2.31%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 336 0.62%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 83 0.15%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 60 0.11%
බොදු ජන පෙරමුණ 59 0.11%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 44 0.08%
එකසත් මහජන පක්ෂය 36 0.07%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 27 0.05%

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - දැරණියගල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 24468 49.82%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 22674 46.17%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1049 2.14%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 608 1.24%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 70 0.14%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 56 0.11%
බොදු ජන පෙරමුණ 33 0.07%
එකසත් මහජන පක්ෂය 32 0.07%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 31 0.06%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 15 0.03%