රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 323636 51.19% 6
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 284117 44.94% 5
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 21525 3.4% 0
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 787 0.12% 0
එකසත් මහජන පක්ෂය 465 0.07% 0
බොදු ජන පෙරමුණ 413 0.07% 0
අපේ ජාතික පෙරමුණ 379 0.06% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 263 0.04% 0
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 60 0.01% 0
ජන සෙත පෙරමුණ 49 0.01% 0

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 11367 49.46%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 9673 42.09%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1808 7.87%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 58 0.25%
බොදු ජන පෙරමුණ 33 0.14%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 16 0.07%
එකසත් මහජන පක්ෂය 9 0.04%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 4 0.02%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 3 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 2 0.01%

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - ඇහැලියගොඩ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 38162 53.21%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 31211 43.52%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2057 2.87%
බොදු ජන පෙරමුණ 56 0.08%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 51 0.07%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 42 0.06%
එකසත් මහජන පක්ෂය 40 0.06%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 26 0.04%
නව සම සමාජ පක්ෂය 15 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 9 0.01%

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - රත්නපුර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 47601 51.7%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 40954 44.48%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3111 3.38%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 94 0.1%
බොදු ජන පෙරමුණ 75 0.08%
එකසත් මහජන පක්ෂය 70 0.08%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 57 0.06%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 27 0.03%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 10 0.01%
නව සිහල උරුමය 8 0.01%

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - පැල්මඩුල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 32747 50.99%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 29864 46.5%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1303 2.03%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 104 0.16%
එකසත් මහජන පක්ෂය 57 0.09%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 39 0.06%
බොදු ජන පෙරමුණ 28 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 11 0.02%
නව සම සමාජ පක්ෂය 10 0.02%
නව සිහල උරුමය 7 0.01%

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - බලංගොඩ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 38039 48.87%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 37015 47.56%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2307 2.96%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 167 0.21%
එකසත් මහජන පක්ෂය 60 0.08%
බොදු ජන පෙරමුණ 51 0.07%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 50 0.06%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 37 0.05%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 9 0.01%
ශ්‍රීලංකා කම්කරු පක්ෂය 3 0%

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - රක්වාන මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 39172 50.94%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 35587 46.28%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1838 2.39%
එකසත් මහජන පක්ෂය 69 0.09%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 49 0.06%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 48 0.06%
බොදු ජන පෙරමුණ 40 0.05%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 28 0.04%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 10 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 8 0.01%

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - නිවිතිගල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 40125 53.48%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 33353 44.45%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1305 1.74%
එකසත් මහජන පක්ෂය 51 0.07%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 40 0.05%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 40 0.05%
බොදු ජන පෙරමුණ 35 0.05%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 15 0.02%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 4 0.01%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 3 0%

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - කලවාන මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 27405 56.45%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 19889 40.97%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1034 2.13%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 65 0.13%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 37 0.08%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 34 0.07%
එකසත් මහජන පක්ෂය 33 0.07%
බොදු ජන පෙරමුණ 9 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 4 0.01%
නව සිහල උරුමය 4 0.01%

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - කොලොන්න මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 56515 54.91%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 39090 37.98%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 6762 6.57%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 160 0.16%
බොදු ජන පෙරමුණ 86 0.08%
එකසත් මහජන පක්ෂය 76 0.07%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 69 0.07%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 62 0.06%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 14 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 10 0.01%