මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 440761 55.57% 7
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 309152 38.98% 5
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 30669 3.87% 0
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 4400 0.55% 0
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 2771 0.35% 0
බොදු ජන පෙරමුණ 2305 0.29% 0
එකසත් මහජන පක්ෂය 517 0.07% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 349 0.04% 0
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 345 0.04% 0
ජන සෙත පෙරමුණ 155 0.02% 0

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 23264 50.65%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 18626 40.55%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3419 7.44%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 279 0.61%
බොදු ජන පෙරමුණ 136 0.3%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 129 0.28%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 31 0.07%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 14 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 7 0.02%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 6 0.01%

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - ගලගෙදර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 19522 50.87%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 17231 44.9%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1287 3.35%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 110 0.29%
බොදු ජන පෙරමුණ 80 0.21%
එකසත් මහජන පක්ෂය 15 0.04%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 14 0.04%
ජන සෙත පෙරමුණ 9 0.02%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 8 0.02%
එකසත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය 7 0.02%

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - හාරිස්පත්තුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 63853 56.7%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 42799 38%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 4459 3.96%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 463 0.41%
බොදු ජන පෙරමුණ 455 0.4%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 100 0.09%
එකසත් මහජන පක්ෂය 68 0.06%
ජන සෙත පෙරමුණ 61 0.05%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 50 0.04%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 43 0.04%

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - පාත-දුම්බර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 35619 59.57%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 20822 34.83%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1779 2.98%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 944 1.58%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 196 0.33%
බොදු ජන පෙරමුණ 168 0.28%
එකසත් මහජන පක්ෂය 48 0.08%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 29 0.05%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 24 0.04%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 13 0.02%

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - උඩ-දුම්බර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 21919 51.32%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 19674 46.06%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 876 2.05%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 61 0.14%
එකසත් මහජන පක්ෂය 44 0.1%
බොදු ජන පෙරමුණ 25 0.06%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 9 0.02%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 8 0.02%
මුස්ලිම් ජාතික සන්ධාන 3 0.01%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 3 0.01%

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - තෙල්දෙණිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 17501 52.07%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 14454 43%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 962 2.86%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 480 1.43%
බොදු ජන පෙරමුණ 35 0.1%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 35 0.1%
එකසත් මහජන පක්ෂය 34 0.1%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 14 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 14 0.04%
ජන සෙත පෙරමුණ 4 0.01%

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - කුණ්ඩසාලේ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 37355 54.8%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 26637 39.07%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3250 4.77%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 279 0.41%
බොදු ජන පෙරමුණ 197 0.29%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 189 0.28%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 68 0.1%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 31 0.05%
එකසත් මහජන පක්ෂය 24 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 24 0.04%

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - හේවාහැට මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 28115 58.55%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 18029 37.55%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1059 2.21%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 415 0.86%
බොදු ජන පෙරමුණ 138 0.29%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 98 0.2%
එකසත් මහජන පක්ෂය 38 0.08%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 13 0.03%
නව සිහල උරුමය 7 0.01%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 5 0.01%

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - සෙංකඩගල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 32354 55.91%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 21775 37.63%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3211 5.55%
බොදු ජන පෙරමුණ 194 0.34%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 167 0.29%
එකසත් මහජන පක්ෂය 31 0.05%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 24 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 21 0.04%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 12 0.02%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 10 0.02%

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - මහනුවර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 18346 64.23%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 8369 29.3%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1497 5.24%
බොදු ජන පෙරමුණ 120 0.42%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 119 0.42%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 28 0.1%
එකසත් මහජන පක්ෂය 18 0.06%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 11 0.04%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 8 0.03%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 8 0.03%

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - යටි නුවර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 29310 50.81%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 24986 43.31%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2823 4.89%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 193 0.33%
බොදු ජන පෙරමුණ 183 0.32%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 25 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 22 0.04%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 21 0.04%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 11 0.02%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 11 0.02%

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - උඩු නුවර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 35580 59.94%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 20808 35.06%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2307 3.89%
බොදු ජන පෙරමුණ 265 0.45%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 148 0.25%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 47 0.08%
එකසත් මහජන පක්ෂය 39 0.07%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 24 0.04%
ජන සෙත පෙරමුණ 17 0.03%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 7 0.01%

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - ගම්පොළ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 42657 58.19%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 27025 36.87%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1583 2.16%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 1399 1.91%
බොදු ජන පෙරමුණ 189 0.26%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 154 0.21%
එකසත් මහජන පක්ෂය 57 0.08%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 54 0.07%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 21 0.03%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 11 0.02%

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - නාවලපිටිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 37611 56.05%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 25672 38.26%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2157 3.21%
ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) 719 1.07%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 469 0.7%
බොදු ජන පෙරමුණ 120 0.18%
එකසත් මහජන පක්ෂය 73 0.11%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 58 0.09%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 18 0.03%
එකසත් සාම පෙරමුණ 12 0.02%