මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 138241 49.84% 3
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 126315 45.54% 2
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 10947 3.95% 0
බොදු ජන පෙරමුණ 402 0.14% 0
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 375 0.14% 0
ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය 281 0.1% 0
එකසත් මහජන පක්ෂය 179 0.06% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 141 0.05% 0
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 109 0.04% 0
එකසත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය 37 0.01% 0

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 8627 48.18%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 7890 44.06%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1253 7%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 55 0.31%
බොදු ජන පෙරමුණ 48 0.27%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 17 0.09%
එකසත් මහජන පක්ෂය 4 0.02%
ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය 2 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 2 0.01%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 2 0.01%

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය - දඹුල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 45550 50.6%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 40378 44.86%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3562 3.96%
ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය 106 0.12%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 88 0.1%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 72 0.08%
බොදු ජන පෙරමුණ 62 0.07%
එකසත් මහජන පක්ෂය 49 0.05%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 27 0.03%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 14 0.02%

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය - ලග්ගල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 26748 54.35%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 20867 42.4%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1324 2.69%
ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය 50 0.1%
බොදු ජන පෙරමුණ 38 0.08%
එකසත් මහජන පක්ෂය 37 0.08%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 32 0.07%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 30 0.06%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 12 0.02%
එකසත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය 8 0.02%

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය - මාතලේ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 33056 57.85%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 21255 37.2%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2389 4.18%
බොදු ජන පෙරමුණ 110 0.19%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 106 0.19%
ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය 64 0.11%
එකසත් මහජන පක්ෂය 29 0.05%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 23 0.04%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 17 0.03%
නව සිහල උරුමය 7 0.01%

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය - රත්තොට මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 35313 55.95%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 24872 39.41%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2419 3.83%
බොදු ජන පෙරමුණ 144 0.23%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 96 0.15%
එකසත් මහජන පක්ෂය 60 0.1%
ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය 59 0.09%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 32 0.05%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 17 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 8 0.01%