නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 228920 59.01% 5
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 147348 37.98% 3
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 5590 1.44% 0
පුරවැසි පෙරමුණ 2250 0.58% 0
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 1055 0.27% 0
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 605 0.16% 0
එකසත් මහජන පක්ෂය 427 0.11% 0
බොදු ජන පෙරමුණ 313 0.08% 0
ජන සෙත පෙරමුණ 90 0.02% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 59 0.02% 0

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 8438 55.91%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 5888 39.01%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 623 4.13%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 69 0.46%
බොදු ජන පෙරමුණ 32 0.21%
පුරවැසි පෙරමුණ 11 0.07%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 10 0.07%
එකසත් මහජන පක්ෂය 4 0.03%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 2 0.01%
සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය 1 0.01%

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය - නුවරඑළිය-මස්කෙළිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 131952 61.81%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 75267 35.25%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2011 0.94%
පුරවැසි පෙරමුණ 1891 0.89%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 603 0.28%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 305 0.14%
එකසත් මහජන පක්ෂය 257 0.12%
බොදු ජන පෙරමුණ 149 0.07%
සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය 44 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 42 0.02%

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය - කොත්මලේ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 31373 57.07%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 22031 40.08%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1034 1.88%
පුරවැසි පෙරමුණ 129 0.23%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 91 0.17%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 89 0.16%
බොදු ජන පෙරමුණ 54 0.1%
එකසත් මහජන පක්ෂය 50 0.09%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 7 0.01%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 4 0.01%

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය - හඟුරන්කෙත මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 26404 55.15%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 19775 41.3%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1258 2.63%
පුරවැසි පෙරමුණ 121 0.25%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 77 0.16%
එකසත් මහජන පක්ෂය 54 0.11%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 47 0.1%
බොදු ජන පෙරමුණ 44 0.09%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 13 0.03%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 9 0.02%

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය - වලපනේ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 30753 54.42%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 24387 43.16%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 664 1.18%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 247 0.44%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 122 0.22%
පුරවැසි පෙරමුණ 98 0.17%
එකසත් මහජන පක්ෂය 62 0.11%
ජන සෙත පෙරමුණ 43 0.08%
බොදු ජන පෙරමුණ 34 0.06%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 15 0.03%