ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 83638 46.36% 2
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 45894 25.44% 1
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 38463 21.32% 1
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2556 1.42% 0
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 1144 0.63% 0
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 581 0.32% 0
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 380 0.21% 0
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 279 0.15% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 243 0.13% 0
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 211 0.12% 0

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 5215 48.79%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 2894 27.08%
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 2099 19.64%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 301 2.82%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 32 0.3%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 30 0.28%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 23 0.22%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 20 0.19%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 13 0.12%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 8 0.07%

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය - සේරුවිල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 22325 43.79%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 20619 40.44%
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 5628 11.04%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1562 3.06%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 174 0.34%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 86 0.17%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 71 0.14%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 36 0.07%
එකසත් මහජන පක්ෂය 22 0.04%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 18 0.04%

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය - ත්‍රිකුණාමලය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 27612 48.69%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 17674 31.16%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 8211 14.48%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 783 1.38%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 599 1.06%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 350 0.62%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 273 0.48%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 149 0.26%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 42 0.07%
එකසත් මහජන පක්ෂය 27 0.05%

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය - මුතූර් මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 40130 64.72%
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 10555 17.02%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 5033 8.12%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 260 0.42%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 205 0.33%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 125 0.2%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 94 0.15%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 57 0.09%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 41 0.07%
එකසත් මහජන පක්ෂය 36 0.06%