මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 127185 53.25% 3
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය 38477 16.11% 1
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 32359 13.55% 1
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 32232 13.49% 0
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 959 0.4% 0
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 865 0.36% 0
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 790 0.33% 0
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 424 0.18% 0
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 401 0.17% 0
අපේ ජාතික පෙරමුණ 341 0.14% 0

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 6056 64.03%
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය 1390 14.7%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1101 11.64%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 708 7.49%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 70 0.74%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 16 0.17%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 13 0.14%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 12 0.13%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 9 0.1%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 7 0.07%

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය - කල්කුඩා මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 28718 44.1%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 17142 26.33%
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය 9093 13.96%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 7990 12.27%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 244 0.37%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 239 0.37%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 188 0.29%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 120 0.18%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 114 0.18%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 83 0.13%

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය - මඩකලපුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 56876 49.52%
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය 27869 24.26%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 20258 17.64%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 6179 5.38%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 539 0.47%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 296 0.26%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 215 0.19%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 188 0.16%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 166 0.14%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 164 0.14%

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය - පදිරුප්පු මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 35535 71.91%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 7937 16.06%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 3276 6.63%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 498 1.01%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 236 0.48%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 234 0.47%
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය 125 0.25%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 87 0.18%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 82 0.17%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 54 0.11%