දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 151013 46.3% 4
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 89334 27.39% 2
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 45421 13.92% 1
අභිල ඉලංගෙයි මහජන කොංග්‍රසය 33102 10.15% 0
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 5391 1.65% 0
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 439 0.13% 0
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 237 0.07% 0
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 231 0.07% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 159 0.05% 0
එකසත් මහජන පක්ෂය 157 0.05% 0

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 9531 49.41%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 6079 31.52%
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 1854 9.61%
අභිල ඉලංගෙයි මහජන කොංග්‍රසය 961 4.98%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 770 3.99%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 22 0.11%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 22 0.11%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 19 0.1%
බොදු ජන පෙරමුණ 11 0.06%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 3 0.02%

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - අම්පාර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 60506 52.7%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 49751 43.34%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 4029 3.51%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 118 0.1%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 102 0.09%
එකසත් මහජන පක්ෂය 61 0.05%
අභිල ඉලංගෙයි මහජන කොංග්‍රසය 42 0.04%
බොදු ජන පෙරමුණ 38 0.03%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 34 0.03%
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 33 0.03%

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - සමන්තුරේ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 23206 44.74%
අභිල ඉලංගෙයි මහජන කොංග්‍රසය 14033 27.05%
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 7540 14.54%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 6448 12.43%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 176 0.34%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 154 0.3%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 90 0.17%
එකසත් මහජන පක්ෂය 29 0.06%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 28 0.05%
එකසත් සාම පෙරමුණ 21 0.04%

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - කල්මුනේ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 24992 55.07%
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 10847 23.9%
අභිල ඉලංගෙයි මහජන කොංග්‍රසය 8549 18.84%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 726 1.6%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 44 0.1%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 31 0.07%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 27 0.06%
එකසත් මහජන පක්ෂය 23 0.05%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 18 0.04%
එකසත් සාම පෙරමුණ 16 0.04%

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - පොතුවිල් මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 43533 45.9%
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 25147 26.51%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 15575 16.42%
අභිල ඉලංගෙයි මහජන කොංග්‍රසය 9517 10.03%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 407 0.43%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 193 0.2%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 86 0.09%
එකසත් සාම පෙරමුණ 85 0.09%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 58 0.06%
එකසත් මහජන පක්ෂය 42 0.04%