කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 474124 49.26% 8
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 441275 45.85% 7
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 41077 4.27% 0
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 3119 0.32% 0
බොදු ජන පෙරමුණ 788 0.08% 0
එකසත් මහජන පක්ෂය 391 0.04% 0
අපේ ජාතික පෙරමුණ 333 0.03% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 256 0.03% 0
ජන සෙත පෙරමුණ 102 0.01% 0
නව සිහල උරුමය 53 0.01% 0

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 30917 47.7%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 28634 44.18%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 4731 7.3%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 360 0.56%
බොදු ජන පෙරමුණ 87 0.13%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 22 0.03%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 12 0.02%
එකසත් මහජන පක්ෂය 11 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 7 0.01%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 3 0%

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - ගල්ගමුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 39539 54.88%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 29324 40.71%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2903 4.03%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 117 0.16%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 39 0.05%
එකසත් මහජන පක්ෂය 28 0.04%
බොදු ජන පෙරමුණ 27 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 6 0.01%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 3 0%
ජන සෙත පෙරමුණ 3 0%

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - නිකවැරටිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 33344 51.41%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 28849 44.48%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2337 3.6%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 149 0.23%
බොදු ජන පෙරමුණ 27 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 24 0.04%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 21 0.03%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 18 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 9 0.01%
ලිබරල් පක්ෂය 8 0.01%

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - යාපහුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 41149 52.86%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 32483 41.73%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3882 4.99%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 82 0.11%
බොදු ජන පෙරමුණ 41 0.05%
එකසත් මහජන පක්ෂය 40 0.05%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 28 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 12 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 10 0.01%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 4 0.01%

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - හිරියාල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 32076 47.72%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 31258 46.51%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2711 4.03%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 937 1.39%
බොදු ජන පෙරමුණ 88 0.13%
එකසත් මහජන පක්ෂය 34 0.05%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 13 0.02%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 9 0.01%
නව සිහල උරුමය 8 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 8 0.01%

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - වාරියපොල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 29038 53.15%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 23217 42.5%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2152 3.94%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 76 0.14%
බොදු ජන පෙරමුණ 35 0.06%
එකසත් මහජන පක්ෂය 24 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 18 0.03%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 16 0.03%
නව සිහල උරුමය 3 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 2 0%

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - පඬුවස්නුවර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 27006 51.25%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 23883 45.33%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1511 2.87%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 134 0.25%
බොදු ජන පෙරමුණ 51 0.1%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 25 0.05%
එකසත් මහජන පක්ෂය 22 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 11 0.02%
නව සිහල උරුමය 3 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 3 0.01%

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - බිංගිරිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 32330 51.01%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 29391 46.37%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1459 2.3%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 46 0.07%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 27 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 25 0.04%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 17 0.03%
බොදු ජන පෙරමුණ 15 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 6 0.01%
ලිබරල් පක්ෂය 1 0%

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - කටුගම්පොළ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 36543 51.58%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 31465 44.41%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2559 3.61%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 112 0.16%
බොදු ජන පෙරමුණ 29 0.04%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 25 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 24 0.03%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 13 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 4 0.01%
ලිබරල් පක්ෂය 3 0%

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - කුලියාපිටිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 37037 50.79%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 32951 45.19%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2299 3.15%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 418 0.57%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 72 0.1%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 41 0.06%
බොදු ජන පෙරමුණ 24 0.03%
එකසත් මහජන පක්ෂය 22 0.03%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 4 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 4 0.01%

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - දඹදෙණිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 34939 50.49%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 30671 44.32%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3236 4.68%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 145 0.21%
බොදු ජන පෙරමුණ 59 0.09%
එකසත් මහජන පක්ෂය 26 0.04%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 17 0.02%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 8 0.01%
නව සිහල උරුමය 7 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 7 0.01%

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - පොල්ගහවෙල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 26517 48.32%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 25705 46.84%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2395 4.36%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 116 0.21%
බොදු ජන පෙරමුණ 41 0.07%
එකසත් මහජන පක්ෂය 22 0.04%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 14 0.03%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 13 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 8 0.01%
ලිබරල් පක්ෂය 6 0.01%

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - කුරුණෑගල මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 33086 51.01%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 27644 42.62%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3738 5.76%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 155 0.24%
බොදු ජන පෙරමුණ 108 0.17%
එකසත් මහජන පක්ෂය 25 0.04%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 22 0.03%
ලිබරල් පක්ෂය 14 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 10 0.02%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 7 0.01%

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - මාවතගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 32160 49.94%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 28870 44.83%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2927 4.54%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 155 0.24%
බොදු ජන පෙරමුණ 130 0.2%
එකසත් මහජන පක්ෂය 40 0.06%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 25 0.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 17 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 17 0.03%
ලිබරල් පක්ෂය 5 0.01%

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - දොඩන්ගස්ලන්ද මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 23544 49.2%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 21829 45.62%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2237 4.68%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 117 0.24%
බොදු ජන පෙරමුණ 26 0.05%
එකසත් මහජන පක්ෂය 24 0.05%
අපේ ජාතික පෙරමුණ 18 0.04%
නව සිහල උරුමය 5 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 4 0.01%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 3 0.01%