පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 180185 50.4% 5
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 153130 42.83% 3
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 12211 3.42% 0
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 898 0.25% 0
බොදු ජන පෙරමුණ 441 0.12% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 242 0.07% 0
එකසත් මහජන පක්ෂය 197 0.06% 0
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 101 0.03% 0
ජන සෙත පෙරමුණ 29 0.01% 0
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 23 0.01% 0

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 4503 46.89%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 4192 43.65%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 653 6.8%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 45 0.47%
බොදු ජන පෙරමුණ 18 0.19%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 7 0.07%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 2 0.02%
එකසත් මහජන පක්ෂය 2 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 1 0.01%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 1 0.01%

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය - පුත්තලම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 48466 66.11%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 14058 19.18%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 915 1.25%
බොදු ජන පෙරමුණ 271 0.37%
එකසත් මහජන පක්ෂය 73 0.1%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 37 0.05%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 21 0.03%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 16 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 6 0.01%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 6 0.01%

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය - ආනමඩුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 42432 57.35%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 28886 39.04%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2159 2.92%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 159 0.21%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 60 0.08%
බොදු ජන පෙරමුණ 43 0.06%
එකසත් මහජන පක්ෂය 40 0.05%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 31 0.04%
ජන සෙත පෙරමුණ 11 0.01%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 5 0.01%

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය - හලාවත මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 38482 50.16%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 34701 45.23%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3077 4.01%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 158 0.21%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 52 0.07%
බොදු ජන පෙරමුණ 46 0.06%
එකසත් මහජන පක්ෂය 44 0.06%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 23 0.03%
ජන සෙත පෙරමුණ 7 0.01%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 6 0.01%

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය - නාත්තන්ඩිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 27427 48.24%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 26714 46.99%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2393 4.21%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 167 0.29%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 26 0.05%
බොදු ජන පෙරමුණ 17 0.03%
එකසත් මහජන පක්ෂය 16 0.03%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 13 0.02%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 5 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 3 0.01%

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය - වෙන්නප්පුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 32421 48.36%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 31033 46.29%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3014 4.5%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 332 0.5%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 76 0.11%
බොදු ජන පෙරමුණ 46 0.07%
එකසත් මහජන පක්ෂය 22 0.03%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 16 0.02%
ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 2 0%
නව සිහල උරුමය 2 0%