අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 229856 48.35% 5
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 213072 44.82% 4
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 28701 6.04% 0
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 1569 0.33% 0
බොදු ජන පෙරමුණ 285 0.06% 0
එකසත් මහජන පක්ෂය 266 0.06% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 198 0.04% 0
එකසත් සාම පෙරමුණ 43 0.01% 0
ජන සෙත පෙරමුණ 36 0.01% 0
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 30 0.01% 0

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 20842 49.63%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 17293 41.18%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3443 8.2%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 265 0.63%
බොදු ජන පෙරමුණ 30 0.07%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 17 0.04%
එකසත් මහජන පක්ෂය 12 0.03%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 8 0.02%
එකසත් සාම පෙරමුණ 5 0.01%
නව සිහල උරුමය 2 0%

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය - මැදවච්චිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 26975 49.47%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 24451 44.84%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2784 5.11%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 143 0.26%
එකසත් මහජන පක්ෂය 36 0.07%
බොදු ජන පෙරමුණ 24 0.04%
එකසත් සාම පෙරමුණ 8 0.01%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 7 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 6 0.01%
නව සිහල උරුමය 3 0.01%

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය - හොරව්පතාන මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 26086 47.81%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 25089 45.98%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2707 4.96%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 199 0.36%
එකසත් මහජන පක්ෂය 40 0.07%
බොදු ජන පෙරමුණ 11 0.02%
ජන සෙත පෙරමුණ 6 0.01%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 5 0.01%
නව සිහල උරුමය 2 0%
එකසත් සාම පෙරමුණ 2 0%

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය - අනුරාධපුර - නැගෙනහිර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 32314 47.31%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 28944 42.37%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 6497 9.51%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 173 0.25%
බොදු ජන පෙරමුණ 88 0.13%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 43 0.06%
එකසත් මහජන පක්ෂය 33 0.05%
නව සිහල උරුමය 8 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 8 0.01%
එකසත් සාම පෙරමුණ 6 0.01%

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය - අනුරාධපුර- බස්නාහිර මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 35082 50%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 30873 44%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 3542 5.05%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 392 0.56%
එකසත් මහජන පක්ෂය 42 0.06%
බොදු ජන පෙරමුණ 39 0.06%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 16 0.02%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 4 0.01%
එකසත් සාම පෙරමුණ 4 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 3 0%

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය - කලාවැව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 45236 52.79%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 35318 41.22%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 4623 5.39%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 218 0.25%
බොදු ජන පෙරමුණ 53 0.06%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 52 0.06%
එකසත් මහජන පක්ෂය 51 0.06%
එකසත් සාම පෙරමුණ 9 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 6 0.01%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 4 0%

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය - මිහින්තලේ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 21495 48.83%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 19395 44.06%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2746 6.24%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 106 0.24%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 45 0.1%
බොදු ජන පෙරමුණ 23 0.05%
එකසත් මහජන පක්ෂය 22 0.05%
එකසත් සාම පෙරමුණ 6 0.01%
ජන සෙත පෙරමුණ 5 0.01%
නව සිහල උරුමය 2 0%

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය - කැකිරාව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 27163 48.41%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 26372 47%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2359 4.2%
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 73 0.13%
එකසත් මහජන පක්ෂය 30 0.05%
බොදු ජන පෙරමුණ 17 0.03%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 13 0.02%
ශ්‍රී ලංකා ජාතික බලය 5 0.01%
එකසත් සාම පෙරමුණ 3 0.01%
නව සිහල උරුමය 2 0%