පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 118845 50.26% 3
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 103172 43.63% 2
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 13497 5.71% 0
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 404 0.17% 0
බොදු ජන පෙරමුණ 160 0.07% 0
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 93 0.04% 0
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 28 0.01% 0

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 8454 57.45%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 5031 34.19%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1173 7.97%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 22 0.15%
බොදු ජන පෙරමුණ 21 0.14%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 4 0.03%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 3 0.02%

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය - මින්නේරිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 29090 49.07%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 25748 43.44%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 4175 7.04%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 144 0.24%
බොදු ජන පෙරමුණ 44 0.07%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 21 0.04%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 1 0%

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය - මැදිරිගිරිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 28256 50.23%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 25151 44.71%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2647 4.71%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 57 0.1%
බොදු ජන පෙරමුණ 44 0.08%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 33 0.06%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 13 0.02%

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය - පොළොන්නරුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 56387 53.09%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 43900 41.33%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 5502 5.18%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 181 0.17%
බොදු ජන පෙරමුණ 51 0.05%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 36 0.03%
මවුබිම ජනතා පක්ෂය 10 0.01%