යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 207577 69.12% 5
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 30232 10.07% 1
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 20025 6.67% 1
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 17309 5.76% 0
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 15022 5% 0
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 1515 0.5% 0
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 1277 0.43% 0
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 383 0.13% 0
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 303 0.1% 0
ජන සෙත පෙරමුණ 250 0.08% 0

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 10087 66.37%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1472 9.69%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 1398 9.2%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 1233 8.11%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 591 3.89%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 168 1.11%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 21 0.14%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 18 0.12%
සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය 8 0.05%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 7 0.05%

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - කයිට්ස් මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 7688 58.56%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 3924 29.89%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 424 3.23%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 421 3.21%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 329 2.51%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 51 0.39%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 43 0.33%
සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය 39 0.3%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 20 0.15%
ජන සෙත පෙරමුණ 12 0.09%

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - වඩුක්කුඩෙයි මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 17237 65.16%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 2843 10.75%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2678 10.12%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 1320 4.99%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 1311 4.96%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 184 0.7%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 167 0.63%
සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය 35 0.13%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 34 0.13%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 33 0.12%

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - කන්කසන්තුරේ මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 14756 64.61%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 2464 10.79%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2064 9.04%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 1656 7.25%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 1033 4.52%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 99 0.43%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 77 0.34%
ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය 34 0.15%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 21 0.09%
ජන සෙත පෙරමුණ 20 0.09%

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - මානිපේයි මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 20875 67.64%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2888 9.36%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 2129 6.9%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 1959 6.35%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 1498 4.85%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 108 0.35%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 100 0.32%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 34 0.11%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 30 0.1%
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 29 0.09%

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - කෝපායි මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 20925 69.08%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 2699 8.91%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 2588 8.54%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1983 6.55%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 1130 3.73%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 137 0.45%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 89 0.29%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 64 0.21%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 36 0.12%
ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය 28 0.09%

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - උඩුප්පිඩෙයි මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 12650 65.53%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 2192 11.36%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 1606 8.32%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 1037 5.37%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 925 4.79%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 80 0.41%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 70 0.36%
ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය 29 0.15%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 24 0.12%
ජන සෙත පෙරමුණ 19 0.1%

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - පේදුරුතුඩුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 12678 65.69%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 1920 9.95%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 1858 9.63%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1187 6.15%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 1050 5.44%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 173 0.9%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 44 0.23%
ජන සෙත පෙරමුණ 34 0.18%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 21 0.11%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 19 0.1%

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - චාවකච්චේරි මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 20188 76.48%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1682 6.37%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 1591 6.03%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 1469 5.57%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 766 2.9%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 84 0.32%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 79 0.3%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 30 0.11%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 30 0.11%
ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය 20 0.08%

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - නල්ලූර් මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 18793 69.21%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 2420 8.91%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 2005 7.38%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1662 6.12%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 1444 5.32%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 180 0.66%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 111 0.41%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 37 0.14%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 25 0.09%
ජන සෙත පෙරමුණ 25 0.09%

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - යාපනය මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 13545 67.32%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 2203 10.95%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1414 7.03%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 1132 5.63%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 1110 5.52%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 106 0.53%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 69 0.34%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 61 0.3%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 27 0.13%
ජන සෙත පෙරමුණ 23 0.11%

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - කිලිනොච්චි මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 38155 77.44%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 6417 13.02%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1646 3.34%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 1285 2.61%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 532 1.08%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 340 0.69%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 223 0.45%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 69 0.14%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 61 0.12%
එකසත් සාමජවාදි පක්ෂය 42 0.09%