වන්නි දිස්ත්‍රික්කය - අවසන් ප්‍රතිඵල

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය ආසන සංඛ්‍යාව
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 89886 54.55% 4
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 39513 23.98% 1
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 20965 12.72% 1
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය 5716 3.47% 0
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 2120 1.29% 0
පුරවැසි පෙරමුණ 2022 1.23% 0
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 1174 0.71% 0
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 876 0.53% 0
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 596 0.36% 0
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 501 0.3% 0

වන්නි දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 3681 57.52%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1444 22.57%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 770 12.03%
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය 185 2.89%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 78 1.22%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 69 1.08%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 63 0.98%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 41 0.64%
පුරවැසි පෙරමුණ 40 0.63%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 6 0.09%

වන්නි දිස්ත්‍රික්කය - මන්නාරම මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 27096 58.18%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 12738 27.35%
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය 2826 6.07%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 2596 5.57%
පුරවැසි පෙරමුණ 512 1.1%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 333 0.72%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 91 0.2%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 84 0.18%
එකසත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි සන්ධානය 40 0.09%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 29 0.06%

වන්නි දිස්ත්‍රික්කය - වව්නියා මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 31836 48.06%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 14402 21.74%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 14380 21.71%
පුරවැසි පෙරමුණ 1417 2.14%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 748 1.13%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 701 1.06%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 699 1.06%
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය 629 0.95%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 462 0.7%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 234 0.35%

වන්නි දිස්ත්‍රික්කය - මුලතිව් මැතිවරණ කොට්ඨාශය

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 27269 70.87%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 6244 16.23%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 2582 6.71%
ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 970 2.52%
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය 359 0.93%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 326 0.85%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 168 0.44%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 91 0.24%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 89 0.23%
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 73 0.19%

වන්නි දිස්ත්‍රික්කය - අවතැන් වූවන්ගේ ඡන්ද

පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ප‍්‍රතිශතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 4707 66.43%
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය 1717 24.23%
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 615 8.68%
ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය 6 0.08%
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි 4 0.06%
පුරවැසි පෙරමුණ 2 0.03%
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය 2 0.03%
එකසත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි සන්ධානය 2 0.03%
ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 2 0.03%
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් මහාසභා 1 0.01%