පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2015 සජීවී ප්‍රතිපල

%
එජාප 5,098,927

Seats 93

%
එජනිස 4,732,669

Seats 83

%
ජ.වි.පෙ 543,944

Seats 4


නවතම ප්‍රතිපල


මඩකලපුව - අවසන් ප්‍රතිඵල


ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි127185
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය38477
එක්සත් ජාතික පක්ෂය32359
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය32232
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ959
සම්පූර්ණ ප්‍රතිපලය

නවතම ප්‍රතිපල


මඩකලපුව - පදිරුප්පු


ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි35535
එක්සත් ජාතික පක්ෂය7937
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය3276
අකිල අලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය498
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ236
සම්පූර්ණ ප්‍රතිපලය