பதுளை மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 258844 54.76% 5
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 179459 37.97% 3
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 21445 4.54% 0
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 10259 2.17% 0
பொது ஜன பெரமுன 688 0.15% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 500 0.11% 0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 419 0.09% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 323 0.07% 0
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 41 0.01% 0

பதுளை மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 15952 52.51%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 11306 37.22%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2879 9.48%
ஜனநாயகக் கட்சி 73 0.24%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 59 0.19%
பொது ஜன பெரமுன 55 0.18%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 35 0.12%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 5 0.02%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 0 0%

பதுளை மாவட்டம் - மஹியங்கனை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 34447 49.57%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 31159 44.84%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3622 5.21%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 74 0.11%
பொது ஜன பெரமுன 37 0.05%
ஜனநாயகக் கட்சி 36 0.05%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 31 0.04%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 2 0%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 2 0%

பதுளை மாவட்டம் - வியலுவ தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 17092 48.28%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 16639 47%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1076 3.04%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 380 1.07%
பொது ஜன பெரமுன 56 0.16%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 42 0.12%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 25 0.07%
ஜனநாயகக் கட்சி 11 0.03%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 4 0.01%

பதுளை மாவட்டம் - பசறை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 25691 59.49%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 13885 32.15%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 2346 5.43%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 947 2.19%
ஜனநாயகக் கட்சி 103 0.24%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 56 0.13%
பொது ஜன பெரமுன 24 0.06%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 23 0.05%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 8 0.02%

பதுளை மாவட்டம் - பதுளை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 22526 55.59%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 15023 37.07%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2251 5.56%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 366 0.9%
பொது ஜன பெரமுன 218 0.54%
ஜனநாயகக் கட்சி 37 0.09%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 32 0.08%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 24 0.06%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 2 0%

பதுளை மாவட்டம் - ஹாலி-எல தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 28486 57.45%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 17599 35.5%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2070 4.17%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 1167 2.35%
பொது ஜன பெரமுன 77 0.16%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 45 0.09%
ஜனநாயகக் கட்சி 30 0.06%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 17 0.03%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 7 0.01%

பதுளை மாவட்டம் - ஊவா-பரணகம தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 24636 54.6%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 17564 38.92%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2048 4.54%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 653 1.45%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 65 0.14%
பொது ஜன பெரமுன 38 0.08%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 30 0.07%
ஜனநாயகக் கட்சி 22 0.05%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 4 0.01%

பதுளை மாவட்டம் - வெலிமடை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 30086 56.03%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 20127 37.49%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2497 4.65%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 687 1.28%
பொது ஜன பெரமுன 99 0.18%
ஜனநாயகக் கட்சி 69 0.13%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 42 0.08%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 33 0.06%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 2 0%

பதுளை மாவட்டம் - பண்டாரவளை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 33115 54.91%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 22618 37.5%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2642 4.38%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 1650 2.74%
பொது ஜன பெரமுன 53 0.09%
ஜனநாயகக் கட்சி 49 0.08%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 46 0.08%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 34 0.06%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 5 0.01%

பதுளை மாவட்டம் - ஹப்புத்தளை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 26813 59.58%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 13539 30.09%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 2949 6.55%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1413 3.14%
ஜனநாயகக் கட்சி 70 0.16%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 55 0.12%
பொது ஜன பெரமுன 31 0.07%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 28 0.06%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 7 0.02%