மொனராகலை மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 138136 52.53% 3
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 110372 41.97% 2
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 13626 5.18% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 227 0.09% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 211 0.08% 0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 137 0.05% 0
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 78 0.03% 0
நவ சிஹல உறுமய 31 0.01% 0
ஜனசெத பெரமுன 29 0.01% 0
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 14 0.01% 0

மொனராகலை மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 8503 49.17%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 7310 42.27%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1413 8.17%
ஜனநாயகக் கட்சி 42 0.24%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 7 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 7 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 4 0.02%
நவ சிஹல உறுமய 3 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 1 0.01%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 0 0%

மொனராகலை மாவட்டம் - பிபிலை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 29867 51.63%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 25220 43.6%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2557 4.42%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 77 0.13%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 36 0.06%
ஜனநாயகக் கட்சி 28 0.05%
நவ சிஹல உறுமய 9 0.02%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 6 0.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 5 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 4 0.01%

மொனராகலை மாவட்டம் - மொனராகலை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 39432 51.91%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 32972 43.41%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3278 4.32%
ஜனநாயகக் கட்சி 106 0.14%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 52 0.07%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 28 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 26 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 8 0.01%
நவ சிஹல உறுமய 5 0.01%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 5 0.01%

மொனராகலை மாவட்டம் - வெல்லவாய தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 61527 54.99%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 43677 39.03%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 6378 5.7%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 101 0.09%
ஜனநாயகக் கட்சி 51 0.05%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 45 0.04%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 38 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 16 0.01%
நவ சிஹல உறுமய 14 0.01%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 3 0%