கொழும்பு மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 640743 53% 11
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 474063 39.21% 7
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 81391 6.73% 1
ஜனநாயகக் கட்சி 5238 0.43% 0
பொது ஜன பெரமுன 2137 0.18% 0
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 723 0.06% 0
எமது தேசிய முன்னணி 497 0.04% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 463 0.04% 0
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 429 0.04% 0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 422 0.03% 0

கொழும்பு மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 11446 44.32%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 10867 42.08%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3087 11.95%
ஜனநாயகக் கட்சி 279 1.08%
பொது ஜன பெரமுன 54 0.21%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 22 0.09%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 20 0.08%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 9 0.03%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 4 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 4 0.02%

கொழும்பு மாவட்டம் - கொழும்பு வடக்கு தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 50571 80.03%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 10256 16.23%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1647 2.61%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 162 0.26%
ஜனநாயகக் கட்சி 121 0.19%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 64 0.1%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 49 0.08%
பொது ஜன பெரமுன 45 0.07%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 23 0.04%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 18 0.03%

கொழும்பு மாவட்டம் - கொழும்பு மத்தி தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 79968 84.64%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 11489 12.16%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2109 2.23%
ஜனநாயகக் கட்சி 209 0.22%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 105 0.11%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 86 0.09%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 78 0.08%
பொது ஜன பெரமுன 68 0.07%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 63 0.07%
ஜனசெத பெரமுன 25 0.03%

கொழும்பு மாவட்டம் - பொரளை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 28968 66.23%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 11842 27.08%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2282 5.22%
ஜனநாயகக் கட்சி 284 0.65%
பொது ஜன பெரமுன 100 0.23%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 31 0.07%
ஜனசெத பெரமுன 26 0.06%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 23 0.05%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 23 0.05%
எமது தேசிய முன்னணி 13 0.03%

கொழும்பு மாவட்டம் - கொழும்பு கிழக்கு தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 31450 65.44%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 12917 26.88%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2960 6.16%
ஜனநாயகக் கட்சி 238 0.5%
பொது ஜன பெரமுன 169 0.35%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 99 0.21%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 23 0.05%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 21 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 21 0.04%
ஜனசெத பெரமுன 14 0.03%

கொழும்பு மாவட்டம் - கொழும்பு மேற்கு தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 22060 80.11%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 4204 15.27%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 875 3.18%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 112 0.41%
ஜனநாயகக் கட்சி 71 0.26%
பொது ஜன பெரமுன 36 0.13%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 28 0.1%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 11 0.04%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 10 0.04%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 5 0.02%

கொழும்பு மாவட்டம் - தெஹிவளை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 28153 63.57%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 13273 29.97%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2366 5.34%
ஜனநாயகக் கட்சி 204 0.46%
பொது ஜன பெரமுன 94 0.21%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 44 0.1%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 19 0.04%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 19 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 16 0.04%
எமது தேசிய முன்னணி 16 0.04%

கொழும்பு மாவட்டம் - ரத்மலானை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 26412 53.47%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 19203 38.88%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3217 6.51%
ஜனநாயகக் கட்சி 214 0.43%
பொது ஜன பெரமுன 138 0.28%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 28 0.06%
எமது தேசிய முன்னணி 25 0.05%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 24 0.05%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 17 0.03%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 16 0.03%

கொழும்பு மாவட்டம் - கொலன்னாவை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 49196 53.72%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 35300 38.55%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 6159 6.73%
ஜனநாயகக் கட்சி 293 0.32%
பொது ஜன பெரமுன 229 0.25%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 58 0.06%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 39 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 31 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 30 0.03%
எமது தேசிய முன்னணி 30 0.03%

கொழும்பு மாவட்டம் - கோட்டே தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 30247 54.16%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 20797 37.24%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 4075 7.3%
ஜனநாயகக் கட்சி 327 0.59%
பொது ஜன பெரமுன 147 0.26%
ஜனசெத பெரமுன 25 0.04%
எமது தேசிய முன்னணி 23 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 21 0.04%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 20 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 16 0.03%

கொழும்பு மாவட்டம் - கடுவெல தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 62136 47.25%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 56154 42.7%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 11971 9.1%
ஜனநாயகக் கட்சி 564 0.43%
பொது ஜன பெரமுன 199 0.15%
எமது தேசிய முன்னணி 63 0.05%
ஜனசெத பெரமுன 52 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 46 0.03%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 41 0.03%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 31 0.02%

கொழும்பு மாவட்டம் - அவிசாவளை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 42895 49.36%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 39106 45%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 4346 5%
ஜனநாயகக் கட்சி 172 0.2%
பொது ஜன பெரமுன 86 0.1%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 56 0.06%
எமது தேசிய முன்னணி 50 0.06%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 28 0.03%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 28 0.03%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 22 0.03%

கொழும்பு மாவட்டம் - ஹோமாகம தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 66450 50.83%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 52336 40.03%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 10719 8.2%
ஜனநாயகக் கட்சி 678 0.52%
பொது ஜன பெரமுன 207 0.16%
எமது தேசிய முன்னணி 71 0.05%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 41 0.03%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 31 0.02%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 27 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 24 0.02%

கொழும்பு மாவட்டம் - மஹரகம தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 47049 47.74%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 41374 41.98%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 9001 9.13%
ஜனநாயகக் கட்சி 584 0.59%
பொது ஜன பெரமுன 207 0.21%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 72 0.07%
எமது தேசிய முன்னணி 42 0.04%
ஜனசெத பெரமுன 31 0.03%
சோசலிச சமத்துவக் கட்சி 21 0.02%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 21 0.02%

கொழும்பு மாவட்டம் - கெஸ்பேவ தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 65243 51.28%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 49637 39.01%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 11193 8.8%
ஜனநாயகக் கட்சி 580 0.46%
பொது ஜன பெரமுன 224 0.18%
எமது தேசிய முன்னணி 71 0.06%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 59 0.05%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 31 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 24 0.02%
சோசலிச சமத்துவக் கட்சி 19 0.01%

கொழும்பு மாவட்டம் - மொரட்டுவை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 43665 48.49%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 40142 44.58%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 5384 5.98%
ஜனநாயகக் கட்சி 420 0.47%
பொது ஜன பெரமுன 134 0.15%
எமது தேசிய முன்னணி 39 0.04%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 36 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 20 0.02%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 19 0.02%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 18 0.02%