கம்பஹா மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 577004 47.13% 9
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 549958 44.92% 8
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 87880 7.18% 1
ஜனநாயகக் கட்சி 4706 0.38% 0
பொது ஜன பெரமுன 1664 0.14% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 693 0.06% 0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 415 0.03% 0
ஜனசெத பெரமுன 185 0.02% 0
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 184 0.02% 0
நவ சம சமாஜக் கட்சி 141 0.01% 0

கம்பஹா மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 17859 44.85%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 17075 42.88%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 4401 11.05%
ஜனநாயகக் கட்சி 321 0.81%
பொது ஜன பெரமுன 75 0.19%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 30 0.08%
ஜனசெத பெரமுன 9 0.02%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 9 0.02%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 6 0.02%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 5 0.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - வத்தளை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 51011 58.29%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 30743 35.13%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 5141 5.87%
ஜனநாயகக் கட்சி 315 0.36%
பொது ஜன பெரமுன 77 0.09%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 55 0.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 41 0.05%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 10 0.01%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 7 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 6 0.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - நீர்கொழும்பு தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 48517 67.6%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 18928 26.37%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3902 5.44%
ஜனநாயகக் கட்சி 221 0.31%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 37 0.05%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 35 0.05%
பொது ஜன பெரமுன 14 0.02%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 9 0.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 6 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 5 0.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - கட்டான தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 50393 48.79%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 45582 44.13%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 6662 6.45%
ஜனநாயகக் கட்சி 297 0.29%
பொது ஜன பெரமுன 102 0.1%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 41 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 31 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 17 0.02%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 8 0.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 8 0.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - திவுலபிட்டிய தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 38471 49.01%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 35725 45.51%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3951 5.03%
ஜனநாயகக் கட்சி 120 0.15%
பொது ஜன பெரமுன 76 0.1%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 49 0.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 21 0.03%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 7 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 7 0.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 5 0.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - மீரிகம தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 41014 46.78%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 39794 45.39%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 6255 7.14%
ஜனநாயகக் கட்சி 248 0.28%
பொது ஜன பெரமுன 106 0.12%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 38 0.04%
ஜனசெத பெரமுன 32 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 25 0.03%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 7 0.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 6 0.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - மினுவாங்கொடை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 45898 47.16%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 43373 44.56%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 7400 7.6%
ஜனநாயகக் கட்சி 291 0.3%
பொது ஜன பெரமுன 146 0.15%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 37 0.04%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 29 0.03%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 22 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 10 0.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 8 0.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - அத்தனகலை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 44926 47.29%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 42371 44.6%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 6973 7.34%
ஜனநாயகக் கட்சி 327 0.34%
பொது ஜன பெரமுன 132 0.14%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 39 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 30 0.03%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 13 0.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 11 0.01%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 10 0.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - கம்பஹா தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 53901 50.32%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 42585 39.76%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 9754 9.11%
ஜனநாயகக் கட்சி 356 0.33%
பொது ஜன பெரமுன 154 0.14%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 111 0.1%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 30 0.03%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 28 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 19 0.02%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 12 0.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - ஜா-எல தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 51807 49.81%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 43051 41.39%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 8333 8.01%
ஜனநாயகக் கட்சி 419 0.4%
பொது ஜன பெரமுன 104 0.1%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 34 0.03%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 24 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 17 0.02%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 14 0.01%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 8 0.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - மஹர தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 54362 49.66%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 45446 41.52%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 8603 7.86%
ஜனநாயகக் கட்சி 603 0.55%
பொது ஜன பெரமுன 194 0.18%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 104 0.1%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 31 0.03%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 10 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 9 0.01%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 7 0.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - தொம்பே தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 44925 52.52%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 35390 41.37%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 4557 5.33%
ஜனநாயகக் கட்சி 317 0.37%
பொது ஜன பெரமுன 103 0.12%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 93 0.11%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 32 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 30 0.04%
ஜனசெத பெரமுன 11 0.01%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 7 0.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - பியகம தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 42759 46.67%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 41232 45%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 6742 7.36%
ஜனநாயகக் கட்சி 444 0.48%
பொது ஜன பெரமுன 212 0.23%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 82 0.09%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 38 0.04%
ஜனசெத பெரமுன 16 0.02%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 7 0.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 6 0.01%

கம்பஹா மாவட்டம் - களனி தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 31501 47.9%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 28323 43.07%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 5206 7.92%
ஜனநாயகக் கட்சி 427 0.65%
பொது ஜன பெரமுன 169 0.26%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 31 0.05%
ஜனசெத பெரமுன 22 0.03%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 21 0.03%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 6 0.01%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 4 0.01%