களுத்துறை மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 338801 48.56% 5
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 310234 44.47% 4
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 38475 5.52% 1
பொது ஜன பெரமுன 5727 0.82% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 1796 0.26% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 750 0.11% 0
எமது தேசிய முன்னணி 349 0.05% 0
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 324 0.05% 0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 282 0.04% 0
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 96 0.01% 0

களுத்துறை மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 12824 46.49%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 11886 43.09%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2561 9.29%
பொது ஜன பெரமுன 131 0.47%
ஜனநாயகக் கட்சி 105 0.38%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 38 0.14%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 10 0.04%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 6 0.02%
எமது தேசிய முன்னணி 4 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 3 0.01%

களுத்துறை மாவட்டம் - பாணந்துறை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 40809 46.62%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 39190 44.77%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 6253 7.14%
பொது ஜன பெரமுன 520 0.59%
ஜனநாயகக் கட்சி 477 0.54%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 101 0.12%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 37 0.04%
எமது தேசிய முன்னணி 35 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 33 0.04%
ஜனசெத பெரமுன 11 0.01%

களுத்துறை மாவட்டம் - பண்டாரகம தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 53314 51.91%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 42069 40.96%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 6180 6.02%
பொது ஜன பெரமுன 455 0.44%
ஜனநாயகக் கட்சி 340 0.33%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 130 0.13%
எமது தேசிய முன்னணி 61 0.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 32 0.03%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 27 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 12 0.01%

களுத்துறை மாவட்டம் - ஹொரண தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 50024 54.26%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 36325 39.4%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 5037 5.46%
பொது ஜன பெரமுன 290 0.31%
ஜனநாயகக் கட்சி 166 0.18%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 72 0.08%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 52 0.06%
எமது தேசிய முன்னணி 51 0.06%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 33 0.04%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 26 0.03%

களுத்துறை மாவட்டம் - புளத்சிங்கள தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 31612 52.24%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 26254 43.39%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2052 3.39%
பொது ஜன பெரமுன 219 0.36%
ஜனநாயகக் கட்சி 121 0.2%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 55 0.09%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 35 0.06%
எமது தேசிய முன்னணி 35 0.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 32 0.05%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 15 0.02%

களுத்துறை மாவட்டம் - மத்துகம தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 38114 48.29%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 35267 44.68%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 4087 5.18%
பொது ஜன பெரமுன 953 1.21%
ஜனநாயகக் கட்சி 159 0.2%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 78 0.1%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 73 0.09%
எமது தேசிய முன்னணி 35 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 35 0.04%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 19 0.02%

களுத்துறை மாவட்டம் - களுத்துறை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 40837 46.78%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 39525 45.27%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 5775 6.61%
பொது ஜன பெரமுன 652 0.75%
ஜனநாயகக் கட்சி 217 0.25%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 110 0.13%
எமது தேசிய முன்னணி 44 0.05%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 33 0.04%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 30 0.03%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 10 0.01%

களுத்துறை மாவட்டம் - பேருவளை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 47987 54.94%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 33142 37.95%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3670 4.2%
பொது ஜன பெரமுன 2119 2.43%
ஜனநாயகக் கட்சி 102 0.12%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 85 0.1%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 52 0.06%
எமது தேசிய முன்னணி 40 0.05%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 26 0.03%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 20 0.02%

களுத்துறை மாவட்டம் - அகலவத்தை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 38125 51.85%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 31731 43.15%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2860 3.89%
பொது ஜன பெரமுன 388 0.53%
ஜனநாயகக் கட்சி 109 0.15%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 81 0.11%
எமது தேசிய முன்னணி 44 0.06%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 31 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 29 0.04%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 25 0.03%