காலி மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 312518 50.07% 6
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 265180 42.48% 4
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 37778 6.05% 0
பொது ஜன பெரமுன 3041 0.49% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 2967 0.48% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 1287 0.21% 0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 324 0.05% 0
எமது தேசிய முன்னணி 294 0.05% 0
ஜனசெத பெரமுன 75 0.01% 0
நவ சம சமாஜக் கட்சி 74 0.01% 0

காலி மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 15501 48.06%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 12839 39.8%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3465 10.74%
ஜனநாயகக் கட்சி 190 0.59%
பொது ஜன பெரமுன 138 0.43%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 76 0.24%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 10 0.03%
நவ சிஹல உறுமய 6 0.02%
எமது தேசிய முன்னணி 5 0.02%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 4 0.01%

காலி மாவட்டம் - பலபிட்டிய தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 18237 50.58%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 14524 40.28%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2099 5.82%
பொது ஜன பெரமுன 867 2.4%
ஜனநாயகக் கட்சி 191 0.53%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 63 0.17%
எமது தேசிய முன்னணி 18 0.05%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 14 0.04%
ஜனசெத பெரமுன 4 0.01%
நவ சிஹல உறுமய 3 0.01%

காலி மாவட்டம் - அம்பலாங்கொடை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 26473 48.77%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 22671 41.77%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3532 6.51%
ஜனநாயகக் கட்சி 1236 2.28%
பொது ஜன பெரமுன 160 0.29%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 104 0.19%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 29 0.05%
எமது தேசிய முன்னணி 21 0.04%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 7 0.01%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 4 0.01%

காலி மாவட்டம் - கரன்தெனிய தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 27367 54.76%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 18796 37.61%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2588 5.18%
பொது ஜன பெரமுன 803 1.61%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 191 0.38%
ஜனநாயகக் கட்சி 91 0.18%
எமது தேசிய முன்னணி 34 0.07%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 31 0.06%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 8 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 6 0.01%

காலி மாவட்டம் - பெந்தர –எல்பிட்டிய தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 34275 52.7%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 26559 40.83%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3351 5.15%
பொது ஜன பெரமுன 412 0.63%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 195 0.3%
ஜனநாயகக் கட்சி 113 0.17%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 42 0.06%
எமது தேசிய முன்னணி 25 0.04%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 5 0.01%
ஜனநாயக தேசிய இயக்கம் 3 0%

காலி மாவட்டம் - ஹினிதும தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 39237 51.15%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 33999 44.32%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3020 3.94%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 109 0.14%
பொது ஜன பெரமுன 80 0.1%
ஜனநாயகக் கட்சி 67 0.09%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 47 0.06%
எமது தேசிய முன்னணி 40 0.05%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 11 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 8 0.01%

காலி மாவட்டம் - பத்தேகம தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 36425 51.74%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 30029 42.65%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3406 4.84%
ஜனநாயகக் கட்சி 120 0.17%
பொது ஜன பெரமுன 110 0.16%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 86 0.12%
எமது தேசிய முன்னணி 54 0.08%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 42 0.06%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 25 0.04%
ஜனசெத பெரமுன 21 0.03%

காலி மாவட்டம் - ரத்கம தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 29554 54.54%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 20869 38.51%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2928 5.4%
ஜனநாயகக் கட்சி 479 0.88%
பொது ஜன பெரமுன 150 0.28%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 88 0.16%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 30 0.06%
எமது தேசிய முன்னணி 27 0.05%
ஜனசெத பெரமுன 10 0.02%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 6 0.01%

காலி மாவட்டம் - காலி தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 33798 57.61%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 19613 33.43%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 4777 8.14%
ஜனநாயகக் கட்சி 141 0.24%
பொது ஜன பெரமுன 139 0.24%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 78 0.13%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 25 0.04%
எமது தேசிய முன்னணி 15 0.03%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 10 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 10 0.02%

காலி மாவட்டம் - அக்மீமன தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 33819 49.26%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 28902 42.1%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 5330 7.76%
ஜனநாயகக் கட்சி 262 0.38%
பொது ஜன பெரமுன 112 0.16%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 91 0.13%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 30 0.04%
எமது தேசிய முன்னணி 25 0.04%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 19 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 7 0.01%

காலி மாவட்டம் - ஹபராதுவ தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 32017 55.23%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 22194 38.28%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3282 5.66%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 206 0.36%
ஜனநாயகக் கட்சி 77 0.13%
பொது ஜன பெரமுன 70 0.12%
எமது தேசிய முன்னணி 30 0.05%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 24 0.04%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 11 0.02%
லிபரல் கட்சி 3 0.01%