மாத்தறை மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 250505 52.44% 5
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 186675 39.08% 3
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 35270 7.38% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 521 0.11% 0
எமது தேசிய முன்னணி 262 0.05% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 254 0.05% 0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 242 0.05% 0
எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய 165 0.03% 0
ஜனசெத பெரமுன 94 0.02% 0
நவ சிஹல உறுமய 33 0.01% 0

மாத்தறை மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 11647 48.41%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 8921 37.08%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3276 13.62%
ஜனநாயகக் கட்சி 64 0.27%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 24 0.1%
எமது தேசிய முன்னணி 12 0.05%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 7 0.03%
நவ சிஹல உறுமய 5 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 4 0.02%
எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய 4 0.02%

மாத்தறை மாவட்டம் - தெனியாய தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 36532 51.4%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 30024 42.24%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 4070 5.73%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 70 0.1%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 55 0.08%
எமது தேசிய முன்னணி 39 0.05%
ஜனநாயகக் கட்சி 31 0.04%
எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய 24 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 21 0.03%
நவ சிஹல உறுமய 5 0.01%

மாத்தறை மாவட்டம் - ஹக்மன தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 40128 60.31%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 21637 32.52%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3936 5.92%
எமது தேசிய முன்னணி 54 0.08%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 49 0.07%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 36 0.05%
எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய 33 0.05%
ஜனநாயகக் கட்சி 26 0.04%
ஜனசெத பெரமுன 23 0.03%
நவ சிஹல உறுமய 3 0%

மாத்தறை மாவட்டம் - அகுரஸ்ஸ தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 35582 51.82%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 25643 37.34%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 5358 7.8%
ஜனநாயகக் கட்சி 59 0.09%
எமது தேசிய முன்னணி 41 0.06%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 29 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 25 0.04%
எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய 22 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 16 0.02%
நவ சிஹல உறுமய 8 0.01%

மாத்தறை மாவட்டம் - கம்புறுப்பிட்டிய தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 33643 57.56%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 20356 34.83%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3904 6.68%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 35 0.06%
ஜனநாயகக் கட்சி 34 0.06%
எமது தேசிய முன்னணி 29 0.05%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 20 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 11 0.02%
எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய 9 0.02%
நவ சிஹல உறுமய 2 0%

மாத்தறை மாவட்டம் - தெவிநுவர தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 29565 53.04%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 21187 38.01%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 4711 8.45%
ஜனநாயகக் கட்சி 68 0.12%
எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய 24 0.04%
எமது தேசிய முன்னணி 23 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 20 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 17 0.03%
நவ சிஹல உறுமய 4 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 3 0.01%

மாத்தறை மாவட்டம் - மாத்தறை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 30832 47.09%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 28364 43.32%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 5910 9.03%
ஜனநாயகக் கட்சி 84 0.13%
எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய 40 0.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 37 0.06%
எமது தேசிய முன்னணி 23 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 18 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 8 0.01%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 8 0.01%

மாத்தறை மாவட்டம் - வெலிகம தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 35044 51.76%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 28075 41.47%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 4105 6.06%
ஜனநாயகக் கட்சி 155 0.23%
எமது தேசிய முன்னணி 41 0.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 30 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 24 0.04%
எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய 9 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 8 0.01%
நவ சிஹல உறுமய 3 0%