ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 196980 53.84% 4
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 130433 35.65% 2
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 36527 9.98% 1
பொது ஜன பெரமுன 419 0.11% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 385 0.11% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 287 0.08% 0
எமது தேசிய முன்னணி 179 0.05% 0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 129 0.04% 0
ஜனசெத பெரமுன 97 0.03% 0
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 38 0.01% 0

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 8441 49.91%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 5955 35.21%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2401 14.2%
ஜனநாயகக் கட்சி 64 0.38%
பொது ஜன பெரமுன 29 0.17%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 13 0.08%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 3 0.02%
எமது தேசிய முன்னணி 2 0.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 1 0.01%
எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய 1 0.01%

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் - தங்கல்ல தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 50697 55.84%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 28700 31.61%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 10842 11.94%
பொது ஜன பெரமுன 225 0.25%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 86 0.09%
ஜனநாயகக் கட்சி 49 0.05%
எமது தேசிய முன்னணி 42 0.05%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 30 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 29 0.03%
எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய 10 0.01%

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் - திஸ்ஸமஹாராம தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 63950 51.31%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 48184 38.66%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 12031 9.65%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 91 0.07%
பொது ஜன பெரமுன 73 0.06%
எமது தேசிய முன்னணி 63 0.05%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 39 0.03%
ஜனநாயகக் கட்சி 36 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 22 0.02%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 14 0.01%

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் - தபால் தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 42503 56.53%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 26429 35.15%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 5854 7.79%
ஜனநாயகக் கட்சி 132 0.18%
எமது தேசிய முன்னணி 46 0.06%
பொது ஜன பெரமுன 46 0.06%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 41 0.05%
ஜனசெத பெரமுன 33 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 29 0.04%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 9 0.01%

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் - பெலியத்த தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 31389 53.85%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 21165 36.31%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 5399 9.26%
ஜனநாயகக் கட்சி 104 0.18%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 56 0.1%
பொது ஜன பெரமுன 46 0.08%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 28 0.05%
எமது தேசிய முன்னணி 26 0.04%
ஜனசெத பெரமுன 13 0.02%
எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய 6 0.01%