கேகாலை மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 247467 49.52% 5
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 227208 45.47% 4
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 18184 3.64% 0
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 2448 0.49% 0
பொது ஜன பெரமுன 1530 0.31% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 739 0.15% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 570 0.11% 0
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 494 0.1% 0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 237 0.05% 0
எமது தேசிய முன்னணி 234 0.05% 0

கேகாலை மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 14472 48.6%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 12963 43.53%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2039 6.85%
பொது ஜன பெரமுன 110 0.37%
ஜனநாயகக் கட்சி 104 0.35%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 32 0.11%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 29 0.1%
எமது தேசிய முன்னணி 4 0.01%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 4 0.01%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 4 0.01%

கேகாலை மாவட்டம் - தெடிகம தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 30511 47.41%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 30495 47.39%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2765 4.3%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 144 0.22%
ஜனநாயகக் கட்சி 138 0.21%
பொது ஜன பெரமுன 93 0.14%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 47 0.07%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 47 0.07%
எமது தேசிய முன்னணி 25 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 21 0.03%

கேகாலை மாவட்டம் - கலிகமுவ தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 23663 48.72%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 22724 46.79%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1716 3.53%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 110 0.23%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 99 0.2%
பொது ஜன பெரமுன 73 0.15%
ஜனநாயகக் கட்சி 60 0.12%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 32 0.07%
எமது தேசிய முன்னணி 27 0.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 16 0.03%

கேகாலை மாவட்டம் - கேகாலை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 25562 49.87%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 22643 44.18%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2587 5.05%
பொது ஜன பெரமுன 141 0.28%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 100 0.2%
ஜனநாயகக் கட்சி 62 0.12%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 35 0.07%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 30 0.06%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 28 0.05%
எமது தேசிய முன்னணி 20 0.04%

கேகாலை மாவட்டம் - இறம்புக்கனை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 22447 48.23%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 21491 46.18%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2249 4.83%
ஜனநாயகக் கட்சி 116 0.25%
பொது ஜன பெரமுன 88 0.19%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 43 0.09%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 29 0.06%
எமது தேசிய முன்னணி 21 0.05%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 11 0.02%
நவ சிஹல உறுமய 6 0.01%

கேகாலை மாவட்டம் - மாவனெல்லை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 37910 59.59%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 22446 35.28%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2282 3.59%
பொது ஜன பெரமுன 623 0.98%
ஜனநாயகக் கட்சி 98 0.15%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 84 0.13%
எமது தேசிய முன்னணி 37 0.06%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 36 0.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 30 0.05%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 8 0.01%

கேகாலை மாவட்டம் - அரனாயக்க தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 19192 51.22%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 16457 43.92%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1250 3.34%
பொது ஜன பெரமுன 273 0.73%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 84 0.22%
ஜனநாயகக் கட்சி 47 0.13%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 45 0.12%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 35 0.09%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 18 0.05%
எமது தேசிய முன்னணி 16 0.04%

கேகாலை மாவட்டம் - எட்டியாந்தோட்டை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 27123 49.44%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 25250 46.03%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 1139 2.08%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 997 1.82%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 100 0.18%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 39 0.07%
பொது ஜன பெரமுன 37 0.07%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 27 0.05%
எமது தேசிய முன்னணி 26 0.05%
ஜனநாயகக் கட்சி 16 0.03%

கேகாலை மாவட்டம் - ருவன்வெல்ல தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 26191 48.37%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 25993 48.01%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1250 2.31%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 336 0.62%
ஜனநாயகக் கட்சி 83 0.15%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 60 0.11%
பொது ஜன பெரமுன 59 0.11%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 44 0.08%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 36 0.07%
எமது தேசிய முன்னணி 27 0.05%

கேகாலை மாவட்டம் - தெரணியகலை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 24468 49.82%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 22674 46.17%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1049 2.14%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 608 1.24%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 70 0.14%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 56 0.11%
பொது ஜன பெரமுன 33 0.07%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 32 0.07%
எமது தேசிய முன்னணி 31 0.06%
ஜனநாயகக் கட்சி 15 0.03%