இரத்தினபுரி மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 323636 51.19% 6
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 284117 44.94% 5
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 21525 3.4% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 787 0.12% 0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 465 0.07% 0
பொது ஜன பெரமுன 413 0.07% 0
எமது தேசிய முன்னணி 379 0.06% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 263 0.04% 0
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 60 0.01% 0
ஜனசெத பெரமுன 49 0.01% 0

இரத்தினபுரி மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 11367 49.46%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 9673 42.09%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1808 7.87%
ஜனநாயகக் கட்சி 58 0.25%
பொது ஜன பெரமுன 33 0.14%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 16 0.07%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 9 0.04%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 4 0.02%
எமது தேசிய முன்னணி 3 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 2 0.01%

இரத்தினபுரி மாவட்டம் - எஹலியகொடை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 38162 53.21%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 31211 43.52%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2057 2.87%
பொது ஜன பெரமுன 56 0.08%
ஜனநாயகக் கட்சி 51 0.07%
எமது தேசிய முன்னணி 42 0.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 40 0.06%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 26 0.04%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 15 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 9 0.01%

இரத்தினபுரி மாவட்டம் - இரத்தினபுரி தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 47601 51.7%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 40954 44.48%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3111 3.38%
ஜனநாயகக் கட்சி 94 0.1%
பொது ஜன பெரமுன 75 0.08%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 70 0.08%
எமது தேசிய முன்னணி 57 0.06%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 27 0.03%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 10 0.01%
நவ சிஹல உறுமய 8 0.01%

இரத்தினபுரி மாவட்டம் - பெல்மதுளை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 32747 50.99%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 29864 46.5%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1303 2.03%
ஜனநாயகக் கட்சி 104 0.16%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 57 0.09%
எமது தேசிய முன்னணி 39 0.06%
பொது ஜன பெரமுன 28 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 11 0.02%
நவ சம சமாஜக் கட்சி 10 0.02%
நவ சிஹல உறுமய 7 0.01%

இரத்தினபுரி மாவட்டம் - பலாங்கொடை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 38039 48.87%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 37015 47.56%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2307 2.96%
ஜனநாயகக் கட்சி 167 0.21%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 60 0.08%
பொது ஜன பெரமுன 51 0.07%
எமது தேசிய முன்னணி 50 0.06%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 37 0.05%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 9 0.01%
ஸ்ரீ லங்கா தொழிலாளர் கட்சி 3 0%

இரத்தினபுரி மாவட்டம் - இறக்குவானை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 39172 50.94%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 35587 46.28%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1838 2.39%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 69 0.09%
எமது தேசிய முன்னணி 49 0.06%
ஜனநாயகக் கட்சி 48 0.06%
பொது ஜன பெரமுன 40 0.05%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 28 0.04%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 10 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 8 0.01%

இரத்தினபுரி மாவட்டம் - நிவித்திகலை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 40125 53.48%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 33353 44.45%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1305 1.74%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 51 0.07%
எமது தேசிய முன்னணி 40 0.05%
ஜனநாயகக் கட்சி 40 0.05%
பொது ஜன பெரமுன 35 0.05%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 15 0.02%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 4 0.01%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 3 0%

இரத்தினபுரி மாவட்டம் - கலவானை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 27405 56.45%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 19889 40.97%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1034 2.13%
ஜனநாயகக் கட்சி 65 0.13%
எமது தேசிய முன்னணி 37 0.08%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 34 0.07%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 33 0.07%
பொது ஜன பெரமுன 9 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 4 0.01%
நவ சிஹல உறுமய 4 0.01%

இரத்தினபுரி மாவட்டம் - கொலன்ன தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 56515 54.91%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 39090 37.98%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 6762 6.57%
ஜனநாயகக் கட்சி 160 0.16%
பொது ஜன பெரமுன 86 0.08%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 76 0.07%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 69 0.07%
எமது தேசிய முன்னணி 62 0.06%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 14 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 10 0.01%