மஹநுவர மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 440761 55.57% 7
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 309152 38.98% 5
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 30669 3.87% 0
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 4400 0.55% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 2771 0.35% 0
பொது ஜன பெரமுன 2305 0.29% 0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 517 0.07% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 349 0.04% 0
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 345 0.04% 0
ஜனசெத பெரமுன 155 0.02% 0

மஹநுவர மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 23264 50.65%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 18626 40.55%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3419 7.44%
ஜனநாயகக் கட்சி 279 0.61%
பொது ஜன பெரமுன 136 0.3%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 129 0.28%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 31 0.07%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 14 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 7 0.02%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 6 0.01%

மஹநுவர மாவட்டம் - கலகெதர தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 19522 50.87%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 17231 44.9%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1287 3.35%
ஜனநாயகக் கட்சி 110 0.29%
பொது ஜன பெரமுன 80 0.21%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 15 0.04%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 14 0.04%
ஜனசெத பெரமுன 9 0.02%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 8 0.02%
எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய 7 0.02%

மஹநுவர மாவட்டம் - ஹரிஸ்பத்துவ தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 63853 56.7%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 42799 38%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 4459 3.96%
ஜனநாயகக் கட்சி 463 0.41%
பொது ஜன பெரமுன 455 0.4%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 100 0.09%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 68 0.06%
ஜனசெத பெரமுன 61 0.05%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 50 0.04%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 43 0.04%

மஹநுவர மாவட்டம் - பாத்ததும்பர தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 35619 59.57%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 20822 34.83%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1779 2.98%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 944 1.58%
ஜனநாயகக் கட்சி 196 0.33%
பொது ஜன பெரமுன 168 0.28%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 48 0.08%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 29 0.05%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 24 0.04%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 13 0.02%

மஹநுவர மாவட்டம் - உடதும்பர தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 21919 51.32%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 19674 46.06%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 876 2.05%
ஜனநாயகக் கட்சி 61 0.14%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 44 0.1%
பொது ஜன பெரமுன 25 0.06%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 9 0.02%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 8 0.02%
முஸ்லிம் தேசிய கூட்டமைப்பு 3 0.01%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 3 0.01%

மஹநுவர மாவட்டம் - தெல்தெனிய தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 17501 52.07%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 14454 43%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 962 2.86%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 480 1.43%
பொது ஜன பெரமுன 35 0.1%
ஜனநாயகக் கட்சி 35 0.1%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 34 0.1%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 14 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 14 0.04%
ஜனசெத பெரமுன 4 0.01%

மஹநுவர மாவட்டம் - குண்டசாலை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 37355 54.8%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 26637 39.07%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3250 4.77%
ஜனநாயகக் கட்சி 279 0.41%
பொது ஜன பெரமுன 197 0.29%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 189 0.28%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 68 0.1%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 31 0.05%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 24 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 24 0.04%

மஹநுவர மாவட்டம் - ஹேவாஹெட்ட தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 28115 58.55%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 18029 37.55%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1059 2.21%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 415 0.86%
பொது ஜன பெரமுன 138 0.29%
ஜனநாயகக் கட்சி 98 0.2%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 38 0.08%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 13 0.03%
நவ சிஹல உறுமய 7 0.01%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 5 0.01%

மஹநுவர மாவட்டம் - செங்கடகல தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 32354 55.91%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 21775 37.63%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3211 5.55%
பொது ஜன பெரமுன 194 0.34%
ஜனநாயகக் கட்சி 167 0.29%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 31 0.05%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 24 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 21 0.04%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 12 0.02%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 10 0.02%

மஹநுவர மாவட்டம் - கண்டி தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 18346 64.23%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 8369 29.3%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1497 5.24%
பொது ஜன பெரமுன 120 0.42%
ஜனநாயகக் கட்சி 119 0.42%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 28 0.1%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 18 0.06%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 11 0.04%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 8 0.03%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 8 0.03%

மஹநுவர மாவட்டம் - யட்டிநுவர தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 29310 50.81%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 24986 43.31%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2823 4.89%
ஜனநாயகக் கட்சி 193 0.33%
பொது ஜன பெரமுன 183 0.32%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 25 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 22 0.04%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 21 0.04%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 11 0.02%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 11 0.02%

மஹநுவர மாவட்டம் - உடுநுவர தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 35580 59.94%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 20808 35.06%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2307 3.89%
பொது ஜன பெரமுன 265 0.45%
ஜனநாயகக் கட்சி 148 0.25%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 47 0.08%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 39 0.07%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 24 0.04%
ஜனசெத பெரமுன 17 0.03%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 7 0.01%

மஹநுவர மாவட்டம் - கம்பளை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 42657 58.19%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 27025 36.87%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1583 2.16%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 1399 1.91%
பொது ஜன பெரமுன 189 0.26%
ஜனநாயகக் கட்சி 154 0.21%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 57 0.08%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 54 0.07%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 21 0.03%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 11 0.02%

மஹநுவர மாவட்டம் - நாவலபிட்டி தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 37611 56.05%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 25672 38.26%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2157 3.21%
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 719 1.07%
ஜனநாயகக் கட்சி 469 0.7%
பொது ஜன பெரமுன 120 0.18%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 73 0.11%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 58 0.09%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 18 0.03%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 12 0.02%