மாத்தளை மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 138241 49.84% 3
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 126315 45.54% 2
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 10947 3.95% 0
பொது ஜன பெரமுன 402 0.14% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 375 0.14% 0
ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய 281 0.1% 0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 179 0.06% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 141 0.05% 0
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 109 0.04% 0
எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய 37 0.01% 0

மாத்தளை மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 8627 48.18%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 7890 44.06%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1253 7%
ஜனநாயகக் கட்சி 55 0.31%
பொது ஜன பெரமுன 48 0.27%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 17 0.09%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 4 0.02%
ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய 2 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 2 0.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 2 0.01%

மாத்தளை மாவட்டம் - தம்புள்ளை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 45550 50.6%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 40378 44.86%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3562 3.96%
ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய 106 0.12%
ஜனநாயகக் கட்சி 88 0.1%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 72 0.08%
பொது ஜன பெரமுன 62 0.07%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 49 0.05%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 27 0.03%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 14 0.02%

மாத்தளை மாவட்டம் - லக்கல தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 26748 54.35%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 20867 42.4%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1324 2.69%
ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய 50 0.1%
பொது ஜன பெரமுன 38 0.08%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 37 0.08%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 32 0.07%
ஜனநாயகக் கட்சி 30 0.06%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 12 0.02%
எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய 8 0.02%

மாத்தளை மாவட்டம் - மாத்தளை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 33056 57.85%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 21255 37.2%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2389 4.18%
பொது ஜன பெரமுன 110 0.19%
ஜனநாயகக் கட்சி 106 0.19%
ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய 64 0.11%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 29 0.05%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 23 0.04%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 17 0.03%
நவ சிஹல உறுமய 7 0.01%

மாத்தளை மாவட்டம் - இரத்தோட்டை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 35313 55.95%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 24872 39.41%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2419 3.83%
பொது ஜன பெரமுன 144 0.23%
ஜனநாயகக் கட்சி 96 0.15%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 60 0.1%
ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய 59 0.09%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 32 0.05%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 17 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 8 0.01%