நுவரெலியா மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 228920 59.01% 5
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 147348 37.98% 3
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 5590 1.44% 0
பிரஜைகள் முன்னணி 2250 0.58% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 1055 0.27% 0
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 605 0.16% 0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 427 0.11% 0
பொது ஜன பெரமுன 313 0.08% 0
ஜனசெத பெரமுன 90 0.02% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 59 0.02% 0

நுவரெலியா மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 8438 55.91%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 5888 39.01%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 623 4.13%
ஜனநாயகக் கட்சி 69 0.46%
பொது ஜன பெரமுன 32 0.21%
பிரஜைகள் முன்னணி 11 0.07%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 10 0.07%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 4 0.03%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 2 0.01%
சோசலிச சமத்துவக் கட்சி 1 0.01%

நுவரெலியா மாவட்டம் - நுவரெலியா – மஸ்கெலியா தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 131952 61.81%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 75267 35.25%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2011 0.94%
பிரஜைகள் முன்னணி 1891 0.89%
ஜனநாயகக் கட்சி 603 0.28%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 305 0.14%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 257 0.12%
பொது ஜன பெரமுன 149 0.07%
சோசலிச சமத்துவக் கட்சி 44 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 42 0.02%

நுவரெலியா மாவட்டம் - கொத்மலை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 31373 57.07%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 22031 40.08%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1034 1.88%
பிரஜைகள் முன்னணி 129 0.23%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 91 0.17%
ஜனநாயகக் கட்சி 89 0.16%
பொது ஜன பெரமுன 54 0.1%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 50 0.09%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 7 0.01%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 4 0.01%

நுவரெலியா மாவட்டம் - ஹங்குராங்கெத்த தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 26404 55.15%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 19775 41.3%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1258 2.63%
பிரஜைகள் முன்னணி 121 0.25%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 77 0.16%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 54 0.11%
ஜனநாயகக் கட்சி 47 0.1%
பொது ஜன பெரமுன 44 0.09%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 13 0.03%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 9 0.02%

நுவரெலியா மாவட்டம் - வலப்பனை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 30753 54.42%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 24387 43.16%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 664 1.18%
ஜனநாயகக் கட்சி 247 0.44%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 122 0.22%
பிரஜைகள் முன்னணி 98 0.17%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 62 0.11%
ஜனசெத பெரமுன 43 0.08%
பொது ஜன பெரமுன 34 0.06%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 15 0.03%