திருகோணமலை மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 83638 46.36% 2
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 45894 25.44% 1
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 38463 21.32% 1
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2556 1.42% 0
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1144 0.63% 0
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 581 0.32% 0
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 380 0.21% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 279 0.15% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 243 0.13% 0
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 211 0.12% 0

திருகோணமலை மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 5215 48.79%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 2894 27.08%
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 2099 19.64%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 301 2.82%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 32 0.3%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 30 0.28%
ஜனநாயகக் கட்சி 23 0.22%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 20 0.19%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 13 0.12%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 8 0.07%

திருகோணமலை மாவட்டம் - சேருவில தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 22325 43.79%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 20619 40.44%
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 5628 11.04%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1562 3.06%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 174 0.34%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 86 0.17%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 71 0.14%
ஜனநாயகக் கட்சி 36 0.07%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 22 0.04%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 18 0.04%

திருகோணமலை மாவட்டம் - திருகோணமலை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 27612 48.69%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 17674 31.16%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 8211 14.48%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 783 1.38%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 599 1.06%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 350 0.62%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 273 0.48%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 149 0.26%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 42 0.07%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 27 0.05%

திருகோணமலை மாவட்டம் - மூதூர் தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 40130 64.72%
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 10555 17.02%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 5033 8.12%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 260 0.42%
ஜனநாயகக் கட்சி 205 0.33%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 125 0.2%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 94 0.15%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 57 0.09%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 41 0.07%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 36 0.06%