மட்டக்களப்பு மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 127185 53.25% 3
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 38477 16.11% 1
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 32359 13.55% 1
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 32232 13.49% 0
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 959 0.4% 0
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 865 0.36% 0
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 790 0.33% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 424 0.18% 0
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 401 0.17% 0
எமது தேசிய முன்னணி 341 0.14% 0

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 6056 64.03%
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 1390 14.7%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1101 11.64%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 708 7.49%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 70 0.74%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 16 0.17%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 13 0.14%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 12 0.13%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 9 0.1%
எமது தேசிய முன்னணி 7 0.07%

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் - கல்குடா தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 28718 44.1%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 17142 26.33%
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 9093 13.96%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 7990 12.27%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 244 0.37%
ஜனநாயகக் கட்சி 239 0.37%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 188 0.29%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 120 0.18%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 114 0.18%
எமது தேசிய முன்னணி 83 0.13%

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் - மட்டக்களப்பு தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 56876 49.52%
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 27869 24.26%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 20258 17.64%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 6179 5.38%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 539 0.47%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 296 0.26%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 215 0.19%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 188 0.16%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 166 0.14%
எமது தேசிய முன்னணி 164 0.14%

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் - பட்டிருப்பு தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 35535 71.91%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 7937 16.06%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 3276 6.63%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 498 1.01%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 236 0.48%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 234 0.47%
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 125 0.25%
எமது தேசிய முன்னணி 87 0.18%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 82 0.17%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 54 0.11%