திகாமடுல்லை மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 151013 46.3% 4
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 89334 27.39% 2
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 45421 13.92% 1
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் 33102 10.15% 0
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 5391 1.65% 0
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 439 0.13% 0
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 237 0.07% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 231 0.07% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 159 0.05% 0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 157 0.05% 0

திகாமடுல்லை மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 9531 49.41%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 6079 31.52%
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 1854 9.61%
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் 961 4.98%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 770 3.99%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 22 0.11%
ஜனநாயகக் கட்சி 22 0.11%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 19 0.1%
பொது ஜன பெரமுன 11 0.06%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 3 0.02%

திகாமடுல்லை மாவட்டம் - அம்பாறை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 60506 52.7%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 49751 43.34%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 4029 3.51%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 118 0.1%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 102 0.09%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 61 0.05%
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் 42 0.04%
பொது ஜன பெரமுன 38 0.03%
ஜனநாயகக் கட்சி 34 0.03%
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 33 0.03%

திகாமடுல்லை மாவட்டம் - சம்மாந்துறை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 23206 44.74%
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் 14033 27.05%
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 7540 14.54%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 6448 12.43%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 176 0.34%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 154 0.3%
ஜனநாயகக் கட்சி 90 0.17%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 29 0.06%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 28 0.05%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 21 0.04%

திகாமடுல்லை மாவட்டம் - கல்முனை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 24992 55.07%
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 10847 23.9%
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் 8549 18.84%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 726 1.6%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 44 0.1%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 31 0.07%
ஜனநாயகக் கட்சி 27 0.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 23 0.05%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 18 0.04%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 16 0.04%

திகாமடுல்லை மாவட்டம் - பொத்துவில் தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 43533 45.9%
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 25147 26.51%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 15575 16.42%
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் 9517 10.03%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 407 0.43%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 193 0.2%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 86 0.09%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 85 0.09%
ஜனநாயகக் கட்சி 58 0.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 42 0.04%