குருணாகல் மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 474124 49.26% 8
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 441275 45.85% 7
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 41077 4.27% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 3119 0.32% 0
பொது ஜன பெரமுன 788 0.08% 0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 391 0.04% 0
எமது தேசிய முன்னணி 333 0.03% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 256 0.03% 0
ஜனசெத பெரமுன 102 0.01% 0
நவ சிஹல உறுமய 53 0.01% 0

குருணாகல் மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 30917 47.7%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 28634 44.18%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 4731 7.3%
ஜனநாயகக் கட்சி 360 0.56%
பொது ஜன பெரமுன 87 0.13%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 22 0.03%
எமது தேசிய முன்னணி 12 0.02%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 11 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 7 0.01%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 3 0%

குருணாகல் மாவட்டம் - கல்கமுவ தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 39539 54.88%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 29324 40.71%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2903 4.03%
ஜனநாயகக் கட்சி 117 0.16%
எமது தேசிய முன்னணி 39 0.05%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 28 0.04%
பொது ஜன பெரமுன 27 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 6 0.01%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 3 0%
ஜனசெத பெரமுன 3 0%

குருணாகல் மாவட்டம் - நிகவெரட்டிய தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 33344 51.41%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 28849 44.48%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2337 3.6%
ஜனநாயகக் கட்சி 149 0.23%
பொது ஜன பெரமுன 27 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 24 0.04%
எமது தேசிய முன்னணி 21 0.03%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 18 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 9 0.01%
லிபரல் கட்சி 8 0.01%

குருணாகல் மாவட்டம் - யாப்பகூவ தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 41149 52.86%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 32483 41.73%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3882 4.99%
ஜனநாயகக் கட்சி 82 0.11%
பொது ஜன பெரமுன 41 0.05%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 40 0.05%
எமது தேசிய முன்னணி 28 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 12 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 10 0.01%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 4 0.01%

குருணாகல் மாவட்டம் - ஹிரியால்ல தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 32076 47.72%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 31258 46.51%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2711 4.03%
ஜனநாயகக் கட்சி 937 1.39%
பொது ஜன பெரமுன 88 0.13%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 34 0.05%
எமது தேசிய முன்னணி 13 0.02%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 9 0.01%
நவ சிஹல உறுமய 8 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 8 0.01%

குருணாகல் மாவட்டம் - வாரியபொல தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 29038 53.15%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 23217 42.5%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2152 3.94%
ஜனநாயகக் கட்சி 76 0.14%
பொது ஜன பெரமுன 35 0.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 24 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 18 0.03%
எமது தேசிய முன்னணி 16 0.03%
நவ சிஹல உறுமய 3 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 2 0%

குருணாகல் மாவட்டம் - பண்டுவஸ்நுவர தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 27006 51.25%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 23883 45.33%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1511 2.87%
ஜனநாயகக் கட்சி 134 0.25%
பொது ஜன பெரமுன 51 0.1%
எமது தேசிய முன்னணி 25 0.05%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 22 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 11 0.02%
நவ சிஹல உறுமய 3 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 3 0.01%

குருணாகல் மாவட்டம் - பிங்கிரிய தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 32330 51.01%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 29391 46.37%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1459 2.3%
ஜனநாயகக் கட்சி 46 0.07%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 27 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 25 0.04%
எமது தேசிய முன்னணி 17 0.03%
பொது ஜன பெரமுன 15 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 6 0.01%
லிபரல் கட்சி 1 0%

குருணாகல் மாவட்டம் - கட்டுகம்பளை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 36543 51.58%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 31465 44.41%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2559 3.61%
ஜனநாயகக் கட்சி 112 0.16%
பொது ஜன பெரமுன 29 0.04%
எமது தேசிய முன்னணி 25 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 24 0.03%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 13 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 4 0.01%
லிபரல் கட்சி 3 0%

குருணாகல் மாவட்டம் - குளியாப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 37037 50.79%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 32951 45.19%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2299 3.15%
ஜனநாயகக் கட்சி 418 0.57%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 72 0.1%
எமது தேசிய முன்னணி 41 0.06%
பொது ஜன பெரமுன 24 0.03%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 22 0.03%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 4 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 4 0.01%

குருணாகல் மாவட்டம் - தம்பதெனிய தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 34939 50.49%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 30671 44.32%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3236 4.68%
ஜனநாயகக் கட்சி 145 0.21%
பொது ஜன பெரமுன 59 0.09%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 26 0.04%
எமது தேசிய முன்னணி 17 0.02%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 8 0.01%
நவ சிஹல உறுமய 7 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 7 0.01%

குருணாகல் மாவட்டம் - பொல்கஹாவெல தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 26517 48.32%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 25705 46.84%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2395 4.36%
ஜனநாயகக் கட்சி 116 0.21%
பொது ஜன பெரமுன 41 0.07%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 22 0.04%
எமது தேசிய முன்னணி 14 0.03%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 13 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 8 0.01%
லிபரல் கட்சி 6 0.01%

குருணாகல் மாவட்டம் - குருநாகல் தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 33086 51.01%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 27644 42.62%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3738 5.76%
ஜனநாயகக் கட்சி 155 0.24%
பொது ஜன பெரமுன 108 0.17%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 25 0.04%
எமது தேசிய முன்னணி 22 0.03%
லிபரல் கட்சி 14 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 10 0.02%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 7 0.01%

குருணாகல் மாவட்டம் - மாவத்தகம தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 32160 49.94%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 28870 44.83%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2927 4.54%
ஜனநாயகக் கட்சி 155 0.24%
பொது ஜன பெரமுன 130 0.2%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 40 0.06%
எமது தேசிய முன்னணி 25 0.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 17 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 17 0.03%
லிபரல் கட்சி 5 0.01%

குருணாகல் மாவட்டம் - தொடன்கஸ்லந்த தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 23544 49.2%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 21829 45.62%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2237 4.68%
ஜனநாயகக் கட்சி 117 0.24%
பொது ஜன பெரமுன 26 0.05%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 24 0.05%
எமது தேசிய முன்னணி 18 0.04%
நவ சிஹல உறுமய 5 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 4 0.01%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 3 0.01%