புத்தளம் மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 180185 50.4% 5
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 153130 42.83% 3
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 12211 3.42% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 898 0.25% 0
பொது ஜன பெரமுன 441 0.12% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 242 0.07% 0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 197 0.06% 0
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 101 0.03% 0
ஜனசெத பெரமுன 29 0.01% 0
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 23 0.01% 0

புத்தளம் மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 4503 46.89%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 4192 43.65%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 653 6.8%
ஜனநாயகக் கட்சி 45 0.47%
பொது ஜன பெரமுன 18 0.19%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 7 0.07%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 2 0.02%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 2 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 1 0.01%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 1 0.01%

புத்தளம் மாவட்டம் - புத்தளம் தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 48466 66.11%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 14058 19.18%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 915 1.25%
பொது ஜன பெரமுன 271 0.37%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 73 0.1%
ஜனநாயகக் கட்சி 37 0.05%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 21 0.03%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 16 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 6 0.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 6 0.01%

புத்தளம் மாவட்டம் - ஆனமடுவ தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 42432 57.35%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 28886 39.04%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2159 2.92%
ஜனநாயகக் கட்சி 159 0.21%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 60 0.08%
பொது ஜன பெரமுன 43 0.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 40 0.05%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 31 0.04%
ஜனசெத பெரமுன 11 0.01%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 5 0.01%

புத்தளம் மாவட்டம் - சிலாபம் தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 38482 50.16%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 34701 45.23%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3077 4.01%
ஜனநாயகக் கட்சி 158 0.21%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 52 0.07%
பொது ஜன பெரமுன 46 0.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 44 0.06%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 23 0.03%
ஜனசெத பெரமுன 7 0.01%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 6 0.01%

புத்தளம் மாவட்டம் - நாத்தாண்டி தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 27427 48.24%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 26714 46.99%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2393 4.21%
ஜனநாயகக் கட்சி 167 0.29%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 26 0.05%
பொது ஜன பெரமுன 17 0.03%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 16 0.03%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 13 0.02%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 5 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 3 0.01%

புத்தளம் மாவட்டம் - வென்னப்புவ தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 32421 48.36%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 31033 46.29%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3014 4.5%
ஜனநாயகக் கட்சி 332 0.5%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 76 0.11%
பொது ஜன பெரமுன 46 0.07%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 22 0.03%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 16 0.02%
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு 2 0%
நவ சிஹல உறுமய 2 0%