அநுராதபுரம் மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 229856 48.35% 5
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 213072 44.82% 4
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 28701 6.04% 0
ஜனநாயகக் கட்சி 1569 0.33% 0
பொது ஜன பெரமுன 285 0.06% 0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 266 0.06% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 198 0.04% 0
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 43 0.01% 0
ஜனசெத பெரமுன 36 0.01% 0
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 30 0.01% 0

அநுராதபுரம் மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 20842 49.63%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 17293 41.18%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3443 8.2%
ஜனநாயகக் கட்சி 265 0.63%
பொது ஜன பெரமுன 30 0.07%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 17 0.04%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 12 0.03%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 8 0.02%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 5 0.01%
நவ சிஹல உறுமய 2 0%

அநுராதபுரம் மாவட்டம் - மதவாச்சி தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 26975 49.47%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 24451 44.84%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2784 5.11%
ஜனநாயகக் கட்சி 143 0.26%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 36 0.07%
பொது ஜன பெரமுன 24 0.04%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 8 0.01%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 7 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 6 0.01%
நவ சிஹல உறுமய 3 0.01%

அநுராதபுரம் மாவட்டம் - ஹொரவபொத்தானை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 26086 47.81%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 25089 45.98%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2707 4.96%
ஜனநாயகக் கட்சி 199 0.36%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 40 0.07%
பொது ஜன பெரமுன 11 0.02%
ஜனசெத பெரமுன 6 0.01%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 5 0.01%
நவ சிஹல உறுமய 2 0%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 2 0%

அநுராதபுரம் மாவட்டம் - அநுராதபுரம் கிழக்கு தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 32314 47.31%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 28944 42.37%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 6497 9.51%
ஜனநாயகக் கட்சி 173 0.25%
பொது ஜன பெரமுன 88 0.13%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 43 0.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 33 0.05%
நவ சிஹல உறுமய 8 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 8 0.01%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 6 0.01%

அநுராதபுரம் மாவட்டம் - அநுராதபுரம் மேற்கு தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 35082 50%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 30873 44%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 3542 5.05%
ஜனநாயகக் கட்சி 392 0.56%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 42 0.06%
பொது ஜன பெரமுன 39 0.06%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 16 0.02%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 4 0.01%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 4 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 3 0%

அநுராதபுரம் மாவட்டம் - கலாவெவ தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 45236 52.79%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 35318 41.22%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 4623 5.39%
ஜனநாயகக் கட்சி 218 0.25%
பொது ஜன பெரமுன 53 0.06%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 52 0.06%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 51 0.06%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 9 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 6 0.01%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 4 0%

அநுராதபுரம் மாவட்டம் - மிஹிந்தலை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 21495 48.83%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 19395 44.06%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2746 6.24%
ஜனநாயகக் கட்சி 106 0.24%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 45 0.1%
பொது ஜன பெரமுன 23 0.05%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 22 0.05%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 6 0.01%
ஜனசெத பெரமுன 5 0.01%
நவ சிஹல உறுமய 2 0%

அநுராதபுரம் மாவட்டம் - கெக்கிராவை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 27163 48.41%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 26372 47%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2359 4.2%
ஜனநாயகக் கட்சி 73 0.13%
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 30 0.05%
பொது ஜன பெரமுன 17 0.03%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 13 0.02%
ஸ்ரீ லங்கா தேசிய சக்தி 5 0.01%
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி 3 0.01%
நவ சிஹல உறுமய 2 0%