பொலன்னறுவை மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 118845 50.26% 3
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 103172 43.63% 2
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 13497 5.71% 0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 404 0.17% 0
பொது ஜன பெரமுன 160 0.07% 0
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 93 0.04% 0
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 28 0.01% 0

பொலன்னறுவை மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 8454 57.45%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 5031 34.19%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1173 7.97%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 22 0.15%
பொது ஜன பெரமுன 21 0.14%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 4 0.03%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 3 0.02%

பொலன்னறுவை மாவட்டம் - மின்னேரியா தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 29090 49.07%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 25748 43.44%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 4175 7.04%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 144 0.24%
பொது ஜன பெரமுன 44 0.07%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 21 0.04%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 1 0%

பொலன்னறுவை மாவட்டம் - மெதிரிகிரிய தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 28256 50.23%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 25151 44.71%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2647 4.71%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 57 0.1%
பொது ஜன பெரமுன 44 0.08%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 33 0.06%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 13 0.02%

பொலன்னறுவை மாவட்டம் - பொலன்னறுவை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 56387 53.09%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 43900 41.33%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 5502 5.18%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 181 0.17%
பொது ஜன பெரமுன 51 0.05%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 36 0.03%
மௌவ்பிம ஜனதா பக்ஷய 10 0.01%