யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 207577 69.12% 5
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 30232 10.07% 1
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 20025 6.67% 1
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 17309 5.76% 0
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 15022 5% 0
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 1515 0.5% 0
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 1277 0.43% 0
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 383 0.13% 0
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 303 0.1% 0
ஜனசெத பெரமுன 250 0.08% 0

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 10087 66.37%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1472 9.69%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1398 9.2%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 1233 8.11%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 591 3.89%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 168 1.11%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 21 0.14%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 18 0.12%
சோசலிச சமத்துவக் கட்சி 8 0.05%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 7 0.05%

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - ஊர்காவற்றுறை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 7688 58.56%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 3924 29.89%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 424 3.23%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 421 3.21%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 329 2.51%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 51 0.39%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 43 0.33%
சோசலிச சமத்துவக் கட்சி 39 0.3%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 20 0.15%
ஜனசெத பெரமுன 12 0.09%

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 17237 65.16%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 2843 10.75%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 2678 10.12%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1320 4.99%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 1311 4.96%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 184 0.7%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 167 0.63%
சோசலிச சமத்துவக் கட்சி 35 0.13%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 34 0.13%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 33 0.12%

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - காங்கோசன்துறை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 14756 64.61%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 2464 10.79%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 2064 9.04%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 1656 7.25%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1033 4.52%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 99 0.43%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 77 0.34%
ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய 34 0.15%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 21 0.09%
ஜனசெத பெரமுன 20 0.09%

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - மானிப்பாய் தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 20875 67.64%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 2888 9.36%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 2129 6.9%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 1959 6.35%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1498 4.85%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 108 0.35%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 100 0.32%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 34 0.11%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 30 0.1%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி 29 0.09%

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - கோப்பாய் தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 20925 69.08%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 2699 8.91%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 2588 8.54%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1983 6.55%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1130 3.73%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 137 0.45%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 89 0.29%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 64 0.21%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 36 0.12%
ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய 28 0.09%

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - உடுப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 12650 65.53%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 2192 11.36%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1606 8.32%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 1037 5.37%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 925 4.79%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 80 0.41%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 70 0.36%
ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய 29 0.15%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 24 0.12%
ஜனசெத பெரமுன 19 0.1%

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - பருத்தித்துறை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 12678 65.69%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 1920 9.95%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1858 9.63%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1187 6.15%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 1050 5.44%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 173 0.9%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 44 0.23%
ஜனசெத பெரமுன 34 0.18%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 21 0.11%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 19 0.1%

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - சாவகச்சேரி தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 20188 76.48%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1682 6.37%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 1591 6.03%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 1469 5.57%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 766 2.9%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 84 0.32%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 79 0.3%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 30 0.11%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 30 0.11%
ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய 20 0.08%

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - நல்லூர் தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 18793 69.21%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 2420 8.91%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 2005 7.38%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1662 6.12%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 1444 5.32%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 180 0.66%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 111 0.41%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 37 0.14%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 25 0.09%
ஜனசெத பெரமுன 25 0.09%

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 13545 67.32%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 2203 10.95%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1414 7.03%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1132 5.63%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 1110 5.52%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 106 0.53%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 69 0.34%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 61 0.3%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 27 0.13%
ஜனசெத பெரமுன 23 0.11%

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - கிளிநொச்சி தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 38155 77.44%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 6417 13.02%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1646 3.34%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 1285 2.61%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 532 1.08%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 340 0.69%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 223 0.45%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 69 0.14%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 61 0.12%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி 42 0.09%