வன்னி மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம் இடங்கள்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 89886 54.55% 4
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 39513 23.98% 1
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 20965 12.72% 1
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 5716 3.47% 0
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 2120 1.29% 0
பிரஜைகள் முன்னணி 2022 1.23% 0
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1174 0.71% 0
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 876 0.53% 0
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 596 0.36% 0
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 501 0.3% 0

வன்னி மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 3681 57.52%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1444 22.57%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 770 12.03%
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 185 2.89%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 78 1.22%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 69 1.08%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 63 0.98%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 41 0.64%
பிரஜைகள் முன்னணி 40 0.63%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 6 0.09%

வன்னி மாவட்டம் - மன்னார் தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 27096 58.18%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 12738 27.35%
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 2826 6.07%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 2596 5.57%
பிரஜைகள் முன்னணி 512 1.1%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 333 0.72%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 91 0.2%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 84 0.18%
ஜனநாயக ஐக்கிய முன்னணி 40 0.09%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 29 0.06%

வன்னி மாவட்டம் - வவுனியா தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 31836 48.06%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 14402 21.74%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 14380 21.71%
பிரஜைகள் முன்னணி 1417 2.14%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 748 1.13%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 701 1.06%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 699 1.06%
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 629 0.95%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 462 0.7%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 234 0.35%

வன்னி மாவட்டம் - முல்லைத்தீவு தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 27269 70.87%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 6244 16.23%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 2582 6.71%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 970 2.52%
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 359 0.93%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 326 0.85%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 168 0.44%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 91 0.24%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 89 0.23%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 73 0.19%

வன்னி மாவட்டம் - இடம்பெயர்ந்தோர் வாக்குகள்

கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் வீதம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 4707 66.43%
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 1717 24.23%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 615 8.68%
ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய 6 0.08%
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 4 0.06%
பிரஜைகள் முன்னணி 2 0.03%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் 2 0.03%
ஜனநாயக ஐக்கிய முன்னணி 2 0.03%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி 2 0.03%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை 1 0.01%